Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Swedish.

Lång väntetid på återbetalning av utdelningsskatt från Danmark

Utdelning i aktier i danska bolag beskattas i Danmark. Det innehålls en utdelningsskatt som uppgår till 27 procent. Enligt det nordiska skatteavtalet har Danmark bara rätt att beskatta utdelningsinkomsten med 15 procent om aktieinnehavaren bor på utlandet.
Den överskjutande utdelningsskatten kan återbetalas om den sökande styrker sin obegränsade skattskyldighet i annat nordiskt land. Utomlandsbosatta aktieägare behöver emellertid i några tillfällen vänta länge på återbetalningen från Danmark.

Upplýsingar

Raðtala
24-036
Viðkomandi land
Danmark
Färöarna
Finland
Grönland
Island
Norge
Sverige
Åland
Málaflokkur
Skatt och finans
Staða
Óleyst
Forgangsmál stjórnsýsluhindranaráðsins
Nei
Dæmi

En person som bor i Sverige har bolag i Danmark. Varje år som bolaget är vinstdrivande vill ägaren betala ut aktieutdelning. Eftersom ägaren bor i utlandet får Danmark enligt nordiska skatteavtalet slutligen behålla 15% av aktieutdelningen. Det dras emellertid 27% i första fas. De överskridande 12% av aktieutdelningsskatten behöver man ansöka återbetalning om i Danmark.  Ägaren får i några tillfällen vänta på beslut från Danmark till och med flera år, samtidigt som hen behöver betala skatten till det svenska Skatteverket. Det beloppet som ägaren slutligen ska få från Danmark uppgår i exempelfallet till 120 000 danska kronor. 

Hverja snertir vandinn?

Aktieägare som bor utanför Danmark samt utomlandsbosatta personer som har ett företag i Danmark och tar ut aktieutdelning.  Man kan enligt uppgift behöva vänta på återbetalning av aktieutdelning i upp till 30 månader. Skatteministeriet upplyser om att den aktuella handläggningstiden i mars 2024 är på minimum 18 månader och handläggningstiden kan i verkligheten vara kortare eller längre. 

Tillaga að lausn

Det har i flera år pågått lagstiftningsarbete i Danmark angående en ny udbyttemodel.  Det är viktigt att förhindra ekonomisk kriminalitet med udbytteskatten, samtidigt som det är nödvändigt att förkorta handläggningstiden i de allra mesta fall som exempelfallet ovan. 

 

Skattestyrelsen upplyser i mars 2024 om att

  • ”Skattestyrelsen har samtidig arbejdet med og fortsat arbejder med at effektivisere den nuværende model for refusion af udbytteskat, og at sagsbunken er nedadgående samtidig med at sagsbehandlingstiden er forkortet. 

 

  • Der er over de senere år tilføjet væsentligt flere ressourcer til området, så der i dag er ansat ca. 145 medarbejdere - heraf er ca. 130 dedikeret til sagsbehandling og kontrol, mens ca. 15 årsværk er dedikeret til udbetaling. Det er forventningen, at sagsbehandlingstiden inden for en kortere årrække kan være nedbragt til under 6 måneder for langt de fleste sager.

 

  • Man arbejder for at forbedre den nuværende model samt afventer en evt. kommende model fra EU. EU har i juni 2023 fremsat et direktivforslag vedrørende lempelse af kildeskat.

 

  • Det er en prioritet fra dansk side, at sikre at udbetalingerne er håndteret forsvarligt eftersom Danmark har været udsat for omfattende svindel.”

 

 

 

 

Uppfært síðast:
Skattestyrelsen Danmark 08.03.2024