Det nordiska energisamarbetet

Det nordiska energisamarbetet är unikt i världen och har en lång historia. Det första steget mot ett samarbete togs redan för över 100 år sedan när en undervattenselkabel lades ut mellan Danmark och Sverige 1915.

I dag är det nordiska energisamarbetet det mest integrerade regionala samarbetet i världen och nämns ofta som ett föredöme internationellt. Nordiska ministerrådet har haft energisamarbete på agendan allt sedan ministerrådet inrättades 1972.

Alla nordiska länder har ambitiösa nationella mål för övergången till hållbar energi och länderna ligger i framkant i internationell jämförelse inom gröna energilösningar. Det nordiska samarbetet syftar till att stödja de nationella målen så att Norden även i fortsättningen kan hålla tätpositionen i världen.

Samarbetet har genom åren gagnat hela regionen och fortsätter alltjämt att ge fördelar. Tack vare att de nordiska länderna har en bred palett av olika energikällor kompletterar de varandra och kan via det nära samarbetet dra nytta av varandras styrkor. Systemet gagnar både företag och medborgare i samtliga nordiska länder. Energiförsörjningen är säker och andelen hållbar energi är stadigt växande.

Inom Nordiska ministerrådet är det Ministerrådet för hållbar tillväxt som ansvarar för att driva samarbetet framåt och det är de nordiska ministrarna med ansvar för energifrågor som leder arbetet.

Energisamarbetet föregår också inom Nordisk energiforskning, som är en av Ministerrådets institutioner.

Även Nordiska rådet har energisamarbete på sin dagordning, bland annat i Utskottet för tillväxt och utveckling i Norden samt i Utskottet för ett hållbart Norden.

Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030

Handlingsplanen beskriver hur Nordiska ministerrådet ska arbeta för att uppnå visionens mål genom en rad initiativ, som anknyter till visionens tre strategiska prioriteringar: Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kopplat till de strategiska prioriteringarna finns 12 mål. De strategiska prioriteringarna och målen är styrande för all verksamhet i Nordiska ministerrådet de kommande 4 åren. Handlingsplanen är uppdelad i 12 delar, kopplade till de 12 målen.