Om sekretariatet

Nordiska rådets sekretariat förbereder och följer upp de frågor som behandlas i presidiet, de olika utskotten och andra organ.

Nordiska rådets sekretariat ligger i Köpenhamn i samma lokaler som Nordiska ministerrådets sekretariat.

Sekretariatet förbereder och följer upp de frågor som behandlas i Nordiska rådets ledningsorgan, presidiet och i de olika fackutskotten.

Detta sker i samråd med partigruppernas och de nationella delegationernas sekretariat.

Sekretariatet förbereder och organiserar tillsammans med värdlandets delegationssekretariat Nordiska rådets sessioner. Andra möten under året förbereds av värdlandets sekretariat i samråd med Nordiska rådets sekretariat.

Reglerna för arbetet i sekretariatet fastställs av presidiet som också formellt anställer personalen på sekretariatet.

Det dagliga arbetet i sekretariatet leds av en rådsdirektör som till sin hjälp har cirka 15 medarbetare från de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland.Rådsdirektören har ansvaret för arbetet i presidiet med hjälp av ett par medarbetare.

Varje utskott har två medarbetare knutna till sig med ansvar för förberedelse, genomförande och uppföljning av utskottets arbete.

Nordiska rådet har gemensam kommunikationsavdelning med Nordiska ministerrådet. Ministerrådets avdelning för HR, administration och juridik (HRAJ) har också ansvar för personalstöd, ekonomifrågor och kontorsservice åt Nordiska rådets sekretariat.

Kontakt