Danmark tar över stafettpinnen för det nordiska samarbetet

28.10.14 | Nyhet
Helle Thorning-Schmidt og Carsten Hansen præsenterer Danmarks formandskabsprgram for 2015
Fotograf
Samuel Enblom
Tillväxt, välfärd och värderingar samt Arktis är rubrikerna för det danska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2015.

Ordförandeskapet för de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, Nordiska ministerrådet, växlar mellan de fem medlemsstaterna och 2015 är det Danmark som tar över rollen som ordförande. Det danska ordförandeskapsprogrammet för 2015 har utarbetats i nära samarbete med Grönland och Färöarna och presenterades av Helle Thorning-Schmidt på Nordiska rådets session i Stockholm den 28 oktober inför de övriga ländernas statsministrar.

 Tillväxt

– Tillväxt är avgörande om vi vill bevara och utöka Nordens ställning som föregångsregion, i synnerhet när det gäller gröna lösningar, energi och klimat. Därför är tillväxt, jobbskapande och ökad konkurrenskraft centralt i det danska ordförandeskapsprogrammet, säger den danska ministern för nordiskt samarbete Carsten Hansen.

Rent konkret vill Danmark arbeta för utveckling av attraktiva, smarta och hållbara städer, något som Norden är känt för. Under 2015 kommer ordförandeskapet att lansera en stor nordisk projekttävling om nya lösningar för utveckling av attraktiva och hållbara stadsutrymmen. 

Danmark kommer också att lägga fram en nordisk handlingsplan för en resurseffektiv och hållbar nordisk mode- och textilproduktion.

Välfärd

Danmark vill stärka samarbetet inom utvalda välfärdsområden och säkerställa att Nordens gemensamma resurser och potential utnyttjas till gagn för de nordiska medborgarna, exempelvis genom bättre kunskapsdelning om åtgärder som kan bidra till att minska olikhet när det gäller hälsa.

Värderingar

2015 kommer Danmark också att arbeta för en bättre strategisk användning av det nordiska varumärket för att öka kännedomen om Norden och profilera regionen till gagn för både tillväxt och välfärd.

”Ny Nordisk mat” har bidragit till att sätta Norden på världskartan och Danmark vill bygga vidare på detta varumärke och satsa mer på gemensamma nordiska insatser på tillväxtmarknaderna.

Arktis

Arktis intar en allt viktigare placering på den nordiska dagordningen och på ett internationellt plan. Därför vill det danska ordförandeskapet tillsammans med Grönland och Färöarna arbeta för att stärka det gemensamma nordisk/arktiska samarbetet om i synnerhet klimatutmaningarna i Arktis.

Det danska ordförandeskapsprogrammet kan läsas här och de enskilda åtgärderna kan följas under året på www.norden2015.dk.