Effektiviserat samarbete kring digitalisering

22.06.17 | Nyhet
Samarbetsministrarna i Tromsø, Juni 2017
Fotograf
Mary Gestrin/norden.org
Det nordiska och nordisk-baltiska samarbetet måste utnyttja de möjligheter digitaliseringen ger effektivare. Ett brett och flexibelt samarbete och erfarenhetsutbyte kring digital omställning gynnar både medborgarna , företagen och den offentliga förvaltningen i regionen. På sitt möte i Sommarøy i Norge den 22. juni beslöt de nordiska samarbetsministrarna att etablera ett tidsbestämt sk. ad hoc ministerråd, MR-Digital, för perioden 2018-2020. Det tillfälliga ministerrådet har som sin uppgift att leda och koordinera insatserna kring digitaliseringssamarbetet.

Det nya tvärsektoriellt sammansatta ministerrådet skall specifikt fokusera på att utveckla den digitala inre marknaden i den nordisk-baltiska regionen, i enlighet med riktlinjerna i en ministerdeklaration som underskrevs i samband med den nordisk baltiska ministerkonferensen Digital North i Oslo i maj i år. 

Läs deklarationen här:

- För att MR-Digitals arbete skall bli framgångsrikt är det helt avgörande att vi lyckas definiera gemensamma principer för fri data-rörlighet, säger Norges samarbetsminister, Frank Bakke-Jensen, som ledde mötet. Han betonar att cybersäkerhet och skydd av medborgarnas personuppgifter är basen för allt digitaliseringsarbete.

Samarbetet kring digitalisering har också ett starkt stöd från de nordiska statsministrarna, som på sitt möte den 30.5 gav sitt stöd till tanken på att etablera ett tillfälligt ministerråd för detta ändamål.

Under de senaste åren har en moderniseringsreform genomförts inom Nordiska ministerrådet.  En av målsättningarna med reformen var att göra arbetet mer dynamiskt och flexibelt, och därmed öka dess politiska relevans.
- Fokuseringen på digitaliseringssamarbete och upprättandet av ett ad hoc ministerråd för det ändamålet är en åtgärd helt i linje med den här målsättningen, poängterar minister Frank Bakke-Jensen.

I Nordiska ministerrådets budget för 2017 reserveras ett startkapital på 1 miljon DKK för att förbereda konkreta och fokuserade samarbetsprojekt kopplade till målet med en digital inre marknad. För perioden 2018-20 säkras tillräckliga resurser för att förverkliga målsättningen.