Nya nordiska näringsrekommendationer 2022 – delta i arbetet

08.10.19 | Nyhet
Frugt og grønt
Fotograf
Yadid Levy/Norden.org
Nu inbjuds experter i och utanför Norden att delta i ett öppet samarbete om att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna till 2022 års utgåva. Rekommendationerna ligger till grund för de nordiska ländernas näringspolitik och nationella kostråd. Du kan komma med förslag på teman och näringsämnen där det behövs ny genomgång av litteraturen, men också ansöka om att bli utsedd till vetenskaplig expert eller lämna kommentarer under projektets gång.

I näringsrekommendationerna beskrivs vilka livsmedel som är bra för hälsan. Rekommendationerna innefattar näringsintag för förbättrad kost samt råd om fysisk aktivitet för konsumenter och offentliga institutioner. Rekommendationerna utgör också underlag för den nordiska nyckelhålsmärkningen samt offentlig-privata partnerskap som den danska fullkornsmärkningen och den finska hjärtmärkningen. Märkningen ger konsumenter råd om hälsosamma val och livsmedelsproducenter vägledning om bättre produktutveckling.

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki säger att matens betydelse för vår hälsa och planeten vi bor på i dag diskuteras som aldrig förr.

– Den nordiska befolkningen och livsmedelsproducenter förväntar att myndigheterna ger vetenskapsbaserade rekommendationer till gagn för alla. Därför inleder vi nu en öppen process som ska ligga till grund för de nordiska ländernas näringspolitik, som ska främja hälsosamma och hållbara matvanor de kommande åren, säger Lehtomäki. Hon betonar att statsministrarna vill ha ett starkare nordiskt samarbete i klimatfrågan.

– Arbetet med de nordiska näringsrekommendationerna bidrar därför också till visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Arbetet med de nordiska näringsrekommendationerna bidrar därför också till visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Vetenskapligt och hållbart

De nordiska näringsrekommendationerna publicerades första gången 1980 och det internationella intresset är stort. De nuvarande rekommendationerna publicerades 2012 och har hittills laddats ner mer än 100 000 gånger av beslutsfattare, forskare och studenter över hela världen. Nyare forskningsresultat och bättre förståelse för hållbar livsmedelskonsumtion och -produktion gör att det nu finns ett behov av en förnyad vetenskaplig utvärdering och uppdatering.

– Det är ett enormt jobb som nu påbörjas, säger Henriette Øien, avdelningschef på norska Helsedirektoratet. Hon leder styrgruppen för de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) 2022.

 Det kommer ny forskning om mat och hälsa hela tiden, och det är viktigare än någonsin med en systematisk genomgång av det vetenskapliga underlaget på näringsområdet, säger Øien.

Utmaningen för Norden är att säkerställa en hållbar konsumtion och produktion i linje med FN:s hållbarhetsmål nummer 12. Fokus på sambanden mellan kost och hållbarhet kommer därför att bli tydligare i de nya rekommendationerna. Detsamma gäller upprätthållande av en hälsosam kroppsvikt och minskning av övervikt.

Tillit, öppenhet och samarbete

Den nya utgåvan av de nordiska näringsrekommendationerna kommer att vara ett resultat av över hundra experters arbete. Projektledare för arbetet är Rune Blomhoff, professor vid Universitetet i Oslo. De nordiska länderna har två representanter var i arbetsgruppen och en representant i styrgruppen. Experter i och utanför Norden ska gå igenom den aktuella forskningen på kostområdet. Samarbetet ska baseras på öppenhet och vetenskaplighet, och det ska framgå tydligt att slutsatser och resultat bygger på ett starkt vetenskapligt underlag.

Processen ska vara öppen och all korrespondens sker på en offentlig webbplats, så att man kan se vem som vill påverka.

– Öppenhet kring hur vi arbetar med det vetenskapliga underlaget för de kostråd vi ger till befolkningen är viktig för tilliten till råden, säger Øien.

Öppet samråd – var med och påverka!

Det första steget i arbetet är att avgränsa och identifiera teman och näringsämnen där det finns behov av en ny och omfattande systematisk genomgång av litteraturen.  Fram till den 1 november 2019 är det möjligt att lämna förslag till teman baserad på relevans, nya hälsoutmaningar och nya vetenskapliga rön. 

Arbetet bygger på att forskare i och utanför Norden engagerar sig i projektet som experter. Experter uppmanas därför ansöka om att bli utsedda till vetenskapliga experter i samarbetet senast den 1 november. Arbetet innebär systematisk genomgång av litteratur samt att skriva och gå igenom kapitlen.

FAKTA OM NNR

De nordiska näringsrekommendationerna (NNR) utgör den vetenskapliga grunden för nationella näringsrekommendationer och livsmedelsbaserade kostriktlinjer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det internationella samarbetet mellan de fem nordiska länderna har resulterat i fem tidigare utgåvor av NNR.