Utskott vill se stärkt samarbete inom kultur och utbildning efter covid-19

03.06.20 | Nyhet
Barn i skolan
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Inställda konserter och teaterföreställningar, stängda skolor och undervisning på distans samtidigt som nästan all idrottsverksamhet i Norden är satt på paus. Det är några exempel på coronakrisens påverkan och i ett gemensamt uttalande uppmanar Nordiska rådets utskott för kunskap och kultur till ökade nordiska satsningar på bland annat kultur, utbildning och forskning.

Erfarenhetsutbyte om de nordiska ländernas strategier och insatser för att lindra effekterna av coronapandemin på utskottets arbetsområden utbildning, forskning, kultur, idrott och civilsamhälle och föreningsliv var på agendan under det extrainsatta digitala utskottsmötet den 18 maj. 


 

Digitala kompetenser och risk för ökat utanförskap

Länderna har använt olika strategier i förhållande till att stänga grundskolor och gymnasier och det informerades att många av de skolor som varit stängda nu börjar öppnas igen. Det finns ännu inget svar på vad detta kommer att betyda för smittspridningen eller vilka insatser som har varit mest effektiva och under mötet diskuterades behovet av ytterligare forskning på nya digitala kompetenser liksom vilka konsekvenserna har varit för barn och unga i utsatta grupper. I uttalandet uppmärksammas särskilt samverkan på myndighetsnivå:

- Utskottet önskar även ett utvecklat erfarenhetsutbyte mellan skolmyndigheter på nordisk nivå av hur man har hanterat pandemins negativa konsekvenser för elever och lärare, med syfte att lära av varandra för att kunna möta liknande händelser.

Tid för stärkt samarbete

Osäkerheten kring hur länge pandemin kommer att pågå och vilka effekterna blir sätter det nordiska samarbetet i fokus. Utskottet underströk vikten av att lära av varandra i Norden och på så sätt även kunna vara bättre förberedda i framtiden.

 

- Det kommer sannolikt att ta lång tid innan vardagen är sig lik igen. Det är en ny verklighet där vi måste lära oss att lära om. Utskottsarbetet ger oss en speciell möjlighet att få kunskap och förståelse för olika insatser i de nordiska länderna under den krissituation som vi står mitt i, säger utskottets ordförande Kjell-Arne Ottosson efter det konstruktiva utskottsmötet. 

 

Det gemensamma uttalandet avslutas med en tydlig hälsning till ministrarna:

- I detta läge då vi tydligt ser att vi behöver mer samarbete vill vi uppmärksamma ministerrådet för utbildning och forskning och ministerrådet för kultur att de behöver ha stort framtidsfokus på sitt viktiga arbete för våra nordiska medborgares väl.

Det är utskottets förhoppning att de nordiska länderna så snart som möjligt öppnar upp sina gränser, åtminstone för resor inom Norden.

Contact information