Vi behöver en digital politik för den gröna omställningen

22.09.21 | Nyhet
Digital Green Transition
Fotograf
Milan Seitler / Unsplash
Digital innovation är en nyckelfaktor för den framtida gröna ekonomin. Norden och Baltikum har en bra utgångspunkt men saknar en övergripande politik som integrerar det digitala med det gröna. Enligt en ny rapport är det viktigt att förse alla medborgare med både digital och grön kompetens. Samtidigt måste företag och organisationer få verklig tillgång till öppna gröna data. Innovativa politiska lösningar är också avgörande för att uppnå målen.

Den tekniska utvecklingen inom områden som artificiell intelligens, maskininlärning, blockkedjor och sakernas internet har sedan länge lämnat startgropen. Nu levereras det verkliga lösningar inom sektorer som bidrar till att minska koldioxidutsläppen, men tempot måste öka. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) kräver situationen förändringar i en storleksordning och hastighet vi aldrig har sett tidigare.

Centralt för alla våra rekommendationer är integrering av ny teknik och förpliktelse att börja använda den för att uppnå mer hållbara samhällen.

Christian Ingemann, tankesmedjan Mandag Morgen

Enabling the Digital Green Transition är en ny studie beställd av Nordiska ministerrådet och genomförd av ett konsortium under ledning av den Köpenhamnsbaserade tankesmedjan Mandag Morgen. Resultatet är en samling forskningsbaserade rekommendationer för politisk innovation. Christian Ingemann har varit projektledare för studien.

– Centralt för alla våra rekommendationer är integrering av ny teknik och förpliktelse att börja använda den för att uppnå mer hållbara samhällen. Det handlar om att skapa värde genom rätt tänkesätt och en framtidsinriktad politik. Fokus måste ligga på incitament som främjar digital grön innovation genom samarbete mellan sektorer, regioner och länder. På så sätt kan man visa företag, myndigheter och medborgare verklig ekonomisk och miljömässig tillväxt, säger Ingemann.

Så här kan vi göra det

Vi måste utnyttja värdet av öppna gröna data. Även om många nordiska och baltiska länder har öppna nationella dataportaler är skillnaderna stora när det gäller säker och lämplig tillgänglighet och i vilken utsträckning portalerna innehåller tillräckliga mängder klimatrelaterade data. Med lämpliga politiska åtgärder kan vi stärka innovationen inom nya digitala gröna lösningar för både privata och offentliga organisationer. Därmed påskyndar man också den digitala gröna omställningen.

Vi måste ge stöd till digitala gröna samarbeten och inkubatorer. De nordiska och baltiska länderna kan peka på många relevanta initiativ som främjar innovation mellan olika sektorer. Men det behövs fler kluster, inkubatorer och acceleratorer riktade till entreprenörer som arbetar direkt med digital innovation för en positiv miljöpåverkan.

Vi måste förse alla med digital grön kompetens. Kompetensnivån i Norden och Baltikum är generellt hög, men det behövs ytterligare kompetensutveckling och mer specifikt strategisk kompetensuppbyggnad med tydligt fokus på att integrera digitala och miljörelaterade discipliner och kompetensområden.

Det är bara åtta år till 2030. Vi har därför ingen tid att förlora.

Paula Lehtomäki, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

Tiden för handling är nu

Den digitala gröna omställningen kan bara uppnås genom samarbete. Alla nordiska och baltiska intressenter har möjlighet att göra sitt för att bidra till att tackla en avgörande utmaning, som av allt att döma också är en stor möjlighet.

– Det är bara åtta år till 2030. Vi har därför ingen tid att förlora. Medborgare, företag och samhället står i centrum för allt vi ska göra. Vi måste omfamna och utveckla ny teknik och den digitala omställningen för att uppnå Vår vision 2030 och skapa en integrerad och hållbar region som är grön, konkurrenskraftig och socialt hållbar, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.

DIREKTSÄNDNING

Se sändningarna från arrangemanget här med start kl. 13.00 torsdagen den 23 september: