Kvinnor mer aktiva i extremistiska miljöer än tidigare känt

20.04.21 | Nyhet
Knust glass
Photographer
norden.org
15 procent av medlemmarna i våldsbejakande extremistiska miljöer är kvinnor. Det är betydligt fler än forskarna tidigare har känt till. Kvinnor har också aktiva roller i brottsliga handlingar. Det visar en ny rapport finansierad av Nordiska ministerrådet och gjord av Institutet för framtidsstudier. Rapporten bygger på kvantitativa undersökningar i Sverige.

Cirka 200 kvinnor har kartlagts i rapporten ”Women in violent extremism in Sweden”, men forskarna menar att mörkertalet är stort. Rapporten är en analys av kvinnor i våldsbejakande extremism utifrån olika sociodemografiska och brottsindikatorer.

Kvinnorna är medlemmar i såväl vänsterextrema, högerextrema som våldsbejakande islamistiska miljöer. Analysen visar att kvinnorna har en betydligt aktivare roll i miljöerna och i brottsliga handlingar än forskningen tidigare har visat. Brotten kvinnorna är misstänkta för är ofta våldsrelaterade.

Bland de vänsterextrema kvinnorna är de allra flesta högutbildade med bra betyg. De har ofta bra jobb och får sällan ekonomiskt bistånd. Så är det inte bland islamistiska och högerextrema kvinnor. Båda dessa grupper har ofta en lägre utbildning och en svagare anknytning till arbetsmarknaden. Svagast är anknytningen bland kvinnliga islamister. De är också mer beroende av ekonomiskt bistånd.

När det gäller brottsliga handlingar utmärker sig vänsterextremistiska kvinnor i negativ bemärkelse. 60 procent av dessa kvinnor har varit misstänkta för brott. För kvinnor i våldsbejakande islamistiska miljöer och högerextrema miljöer är siffrorna 37 respektive 44 procent.

Forskarna bakom rapporten menar att tidigare forskning på området är bristfällig och att praktiskt taget all tillgänglig forskning har haft inslag av könsdiskriminering. Rapportens författare drar därför slutsatsen att det behövs mer forskning för att förstå kvinnors roll i extremistiska miljöer, varför och hur de rekryteras samt vilka verktyg som är de rätta för att motverka denna utveckling.

Contact information