Nordens Dag 2021

Nordens Dag 2021
Fotograf
Norden.org
Nordiska Ministerrådet firar sitt 50-årsjubileum 2021. På Nordens egen dag 23 mars lyftade vi därför fram i fem tematiska debatter vad de nordiska länderna tillsammans har bidragit med och vad nordiska nyckelspelare fokuserar på just nu.

Vi gikk djupare in i fem aktuella teman som årets finländska förmanskap har fokus på – nordiska lösningar inom:

  • Jämställdhet
  • Gränshinder
  • Cirkulär ekonomi
  • Yttrandefrihet
  • Kultur

Hur vill vi att vårt Norden ska se ut i framtiden och vad behöver vi göra för att bli världens mest integrerade och hållbara region?

Tisdag 23 Mars 2021 | 12.00–19.00 CET

Program:

12.00-13.00 CET: Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?

I de nordiska länderna förs politiska diskussioner om hur hot och hat på nätet riskerar att tysta röster i det offentliga digitala rummet. Kränkningar på nätet har blivit en del av människors vardag. Det är så omfattande att det hotar demokratin genom att vissa röster i det offentliga rummet riskerar att tystna av rädsla för det hat och de hot som de får utstå på nätet.

Nordiska rådets utskott för Välfärd i Norden har 2021 ett explicit fokus på digitala kränkningar och hot på nätet sett ur ett jämställdhetsperspektiv. Under pandemin har området fått om möjligt ett ännu större relevans.

Hur de nordiska länderna kan skapa trygghet på nätet kommer politiker, forskare, organisationer och unga nordbor diskutera närmare. Arbetet för ett mer jämställt samhälle är ett viktigt nordiskt samarbetsområde och en del av arbetet med att leva upp till statsministrarnas vision om ett socialt hållbart och jämställt Norden.

Vi diskuterar temat från ett finländskt, åländskt, svenskt och norskt perspektiv.

13.00-14.00 CET: Covid-19 sätter tilliten och rörligheten på prov – ett arrangemang om rörlighet och gränssamarbete i Norden

Nordiska ministerrådets mål är att ta bort 8–12 gränshinder om året på arbetsmarknads-, social-, utbildnings- och näringslivsområdet. Har detta mål pausats på grund av restriktioner och nedstängningar? Håller det nordiska guldet, den nordiska tilliten till varandra, på att ersättas av en växande misstro och rädsla för varandra? Och vad ska vi i så fall göra åt det? Det ska politiker, medborgare och organisationsrepresentanter diskutera närmare.

Gränshinderarbetet är ett viktigt nordiskt samarbetsområde och en del av arbetet med att förverkliga statsministrarnas vision om Norden som världens mest integrerade region. Det får vi också höra mer om – från ett danskt, färöiskt, grönländskt och, inte minst, ett nordiskt perspektiv.

14.00-14.45 CET: Hur ska vi möta en starkare efterfrågan av samarbete och gemensamma lösningar i Norden?

Corona pandemin har betytt omfattande utmaningar för oss i vår vardag, för ekonomi, företagsamhet, utbildning, kultur, välfärd och internationellt samarbete också i Norden.

Det finländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2021 betonar betydelsen av ett nordiskt samarbete i sitt program och skriver att det är livsviktigt! En undersökning som är gjord i januari Sverige av föreningen Norden visar att förväntningarna på det nordiska samarbetet ökat tydligt under Corona pandemin också här i Sverige. 

Därutöver vill Finland också särskilt främja en biobaserad och cirkulär ekonomi i sitt program.  Samtalet fördjupar sig i ett nordiskt samarbete med utgångspunkt i behov av samarbete i tider av kris och hur vi ska ta oss vidare. Därtill efterfrågan av gemensamma lösningar för ett hållbart Norden med tanke på särskilt cirkulär ekonomi.

15.00-16.00 CET: Nordisk yttrandefrihet i kristider - Finns det anledning till oro?

Hur ska Norden säkerställa en upplyst och fri debatt även under en pågående pandemi?

Yttrandefrihet är en förutsättning för våra öppna och demokratiska samhällen i Norden. De nordiska länderna ligger alltid i toppen av Reportrar utan gränsers årliga lista över pressfrihet i världen, och befolkningen har tillgång till fakta och beslutsunderlag. De nordiska länderna är kända för sina öppna debatter och dialoger, även när det gäller kritik av myndigheterna.

Men coronapandemin har höjt temperaturen i en redan hätsk och hatisk ton i debatten. Det sätter den demokratiska dialogen och yttrandefriheten under press. Falska nyheter och desinformation florerar på nätet. I Sverige har ett antal hot fått en barnläkare att sluta forska om covid-19. Vad händer med yttrandefriheten under en pandemi?

Vad kan man göra, och hur stort problem är det här för Norden och det offentliga samtalet? Yttrandefriheten är en nordisk grundsten. Hur behåller och utvecklar vi den efter en pandemi?

Det här får vi höra mer om när vi på Nordens dag ska diskutera yttrandefrihet under coronapandemin.

18.00 - 19.15 CET: Värdet av kultur i Norden i kristider och framöver – nordiskt kultursamarbete i dåtid, nutid och framtid

Vilken roll har kulturen spelat i det nordiska samarbetet under de 50 år som gått sedan Nordiska ministerrådet bildades? Hur har coronapandemin påverkat det nordiska kulturlivet? Vilken roll kommer kulturen att spela framöver i det nordiska samarbetet? Dessa frågor diskuteras närmare av politiker, invånare och representanter från kulturlivet.

Kultursamarbetet är en hörnsten i det nordiska samarbetet och spelar en viktig roll i arbetet med visionen om att göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region. Därför bjuder Nordens hus i Reykjavik och Föreningen Norden på Island in till debatt om värdet av nordisk kultur och kultursamarbete i dåtid, nutid och framtid.