Om det nordiska Arktissamarbetet

Miljø, forskning og urfolk får støtte fra det Arktiske samarbeidsprogrammet
Fotograf
Nikolaj Bock/Norden.org
En stor del av de nordiska land- och havsområdena ligger i den arktiska regionen. Norden är därför starkt engagerat i frågor som rör detta unika och kärva, men också sårbara område. De nordiska länderna samarbetar för att förbättra levnadsvillkoren för befolkningarna i de nordliga områdena och understödja den arktiska befolkningens sociala och kulturella utveckling. I Norden arbetar vi även för att bevara den ömtåliga och särpräglade arktiska naturen. Vi vill försäkra oss om att regionens resurser utnyttjas på ett hållbart sätt och bevara den biologiska mångfalden.

Det nordiska samarbetet har belyst de sociala levnadsvillkoren i Arktis, frågor om likabehandling och de nordliga områdenas ekonomi. Samarbetet har lett till ökade kunskaper om miljögifter, tungmetaller och klimatförändringar i Arktis. Nordiskt stöd till Arktiska universitetet har förbättrat lokalbefolkningarnas möjlighet till utbildning. Därtill har det nordiska samarbetet gett stöd åt renskötseln. Nordiska ministerrådet bygger på öppenhet och samarbete, och därför finns det betydande medel för stödordningar. Årligen beviljas ett flertal nordiska organisationer och föreningar stöd för arktiskt samarbete.

Institutioner

Det nordiska samarbetet i Arktis sker både på parlamentarisk nivå och genom regeringssamarbete. De nordiska parlamentarikerna diskuterar arktiska frågor i Nordiska rådet, och därutöver bedrivs det parlamentariska samarbetet om Arktis och Barentsregionen genom den permanenta arktiska parlamentarikerkommittén (SCPAR). Den arrangerar bland annat arktiska parlamentarikerkonferenser vartannat år. Medlemmarna i kommittén är parlamentariker från sju arktiska länder och från Europaparlamentet. Regeringssamarbetet sker genom Nordiska ministerrådet, Arktiska rådet och i samarbete med EU.

Samarbetsprogrammet

Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram utgör ramen för projekten och aktiviteterna i Arktis. Det nordiska samarbetet är brett och innefattar områden som miljö, hälsa, energiförsörjning, forskning, kultur, utbildning, IT, forskning och främjande av näringslivet. Nordiska ministerrådet använder dessutom det arktiska samarbetsprogrammet i samarbetet med länderna i Arktiska rådet, EU och inom arbetet i Barentsrådet.

Nordiska ministerrådet har särskilda program, strategier och insatser rörande det arktiska området. Det överordnade samordningsansvaret ligger hos ministrarna för nordiskt samarbete. Ministerrådet har en arktisk expertkommitté som ger råd vid utformningen, genomförandet och uppföljningen av ministerrådets arktiska aktiviteter. Det genomförs därtill en lång rad arktiska aktiviteter och initiativ genom de respektive fackministerråden i Nordiska ministerrådet.