Om Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM)

De nordiska ländernas gemensamma kultur, historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete på jämställdhetsområdet.

De nordiska ländernas gemensamma kultur, historia och demokratiska traditioner har gjort det möjligt att utveckla ett nära och konstruktivt samarbete på jämställdhetsområdet.

Jämställdhet handlar om en jämn fördelning av makt, omsorg och inflytande, och att kvinnor/flickor och män/pojkar ska ha samma rättigheter, ansvar och möjligheter inom alla områden i livet. Jämställdhet kräver också ett samhälle som är fritt från könsrelaterat våld. För att uppnå ett jämställt och rättfärdigt samhälle är det nödvändigt med en övergripande jämställdhetspolitik som omfattar både kvinnor och män.

De nordiska regeringarnas samarbete på jämställdhetsområdet leds av de nordiska jämställdhetsministrarna, som utgör Nordiska ministerrådet för jämställdhet och LGBTI (MR-JÄM). Ministrarna träffas minst en gång om året då de diskuterar och fattar gemensamma beslut inom de områden där det nordiska samarbetet skapar större nytta än de enskilda länderna kan göra var för sig – det vi kallar nordisk nytta.

Nordiska ämbetsmannakommittén för jämställdhet och LGBTI (ÄK-JÄM), som består av representanter från samtliga nordiska länder samt Färöarna, Grönland och Åland, träffas minst tre gånger om året. Kommittén leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.

Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn har det dagliga operativa ansvaret för ”driften” av det nordiska regeringssamarbetet. På sekretariatet finns även avdelningen för kultur och resurser som förbereder de frågor som tas upp i bland annat ministerrådet för jämställdhet. Det är också sekretariatet som efter beslut i någon av instanserna har ansvar för att besluten verkställs.

Ministerrådet bedriver ett aktivt samarbete med närområdena, som sträcker sig till de baltiska länderna, Nordvästryssland samt Arktis och Barentsregionen. De nordiska tjänstemännen på jämställdhetsområdet träffar sina kolleger från Estland, Lettland och Litauen vartannat år för att diskutera gemensamma prioriteringar. Det nordiska samarbetet på jämställdhetsområdet profilerar sig också internationellt, till exempel genom deltagande på de årliga mötena i FN:s kvinnokommission (CSW).

Mål och vision

Det nordiska jämställdhetssamarbetet har som övergripande politisk ram ett samarbetsprogram som gäller i perioden 2015–2018. Programmet kompletteras årligen med handlingsplaner. Samarbetsprogrammet 2015–2018 innehåller två övergripande teman: det offentliga rummet samt välfärd och innovation. I programmet ingår också två tvärgående teman: hållbar utveckling med fokus på mångfald samt mäns och pojkars aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för genomförande av jämställdhetsprogrammet.

Prioriteringar och resultat

Ministerrådet ska framöver fortsätta arbetet med att integrera genus- och jämställdhetsperspektivet på alla samhällsområden.

Inom ramen för temat ”det offentliga rummet” strävar de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland efter att

  • kvinnor och män har samma tillgång och möjlighet till inflytande, påverkningsmöjligheter och makt att delta i beslutsprocesser och i utformningen av välfärdssamhällena i Norden
  • kvinnor och män i Norden har tillgång och möjlighet att använda medier på lika villkor
  • sexualisering av det offentliga rummet motarbetas
  • motverka motståndet mot jämställdhet och motverka könsbaserade hatyttringar.

Inom rammen för temat ”välfärd och innovation” strävar de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland efter att

  • kvinnor och män och flickor och pojkar i Norden har samma möjligheter till utbildning, lärande och forskning samt utveckling av personliga ambitioner, interessen och talanger
  • kvinnor och män i Norden har samma möjligheter att förena familje- och arbetsliv
  • nolltolerans råder mot könsrelaterat våld
  • öka kunskapen om att kvinnor och män och flickor och pojkar har samma tillgång till vård och social service samt likvärdiga möjligheter till hälsa och välmående.

Nordiskt samarbetsprogram för jämställdhet 2019–2022