279. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Upplýsingar

Gerð
Erindi
Ræðunúmer
279
Notandi
Speaker role
S-gruppens talsperson
Dagsetning

Den sosialdemokratiske gruppen har en visjon. Vi ønsker at Norden skal bli globalt ledende på sunn og klimavennlig matproduksjon fra havet. Det bør være et av Nordens viktigste bidrag til FNs bærekraftsmål.

Å sikre verdens befolkning tilgang på proteinrik mat er en av våre største utfordringer, og vi ønsker alle at levestandarden i verden skal bedres. Ifølge FN må matproduksjonen i verden øke med 70 pst. fram til 2050. Klimautfordringen betyr at maten må produseres mer bærekraftig. Fisk og annen sjømat er effektivt når det gjelder å omgjøre fôr til energi.

Havet er viktig for alle nordiske land, men utfordringene og mulighetene er ulike. Østersjøen sliter med miljøgifter og forurensning, mens Nordsjøen, Atlanterhavet og Arktis er lite forurenset. Island, Færøyene og Norge har spesielt gode naturgitte forutsetninger for sjøbasert oppdrett, med rent vann, lang kystlinje og lang tradisjon for fiskeri og oppdrett. Det er viktig å utnytte lokale fortrinn kombinert med satsing på ny teknologi med lukkede anlegg, delvis i sjø og delvis på land.

Skal vi lykkes med å møte utfordringene ved bærekraftig matproduksjon, må vi forene bærekraftig konkurransekraft og stille strenge krav til produksjon. Utviklingen må skje på biologiens premisser og bidra til et rent hav.

Vi foreslår derfor at de nordiske landene går sammen om å utvikle en felles miljøstandard for hele verdikjeden i oppdrettsnæringen og et felles forvaltningssystem, som vil bidra til å videreutvikle havbruksnæringen, slik at den kan levere mat og økonomiske verdier innenfor et akseptabelt miljø-fotavtrykk basert på FNs bærekraftsmål. Målet bør også være, på sikt, at vi blir en pådriver for å få dette til innenfor EU. Videre mener vi at ministerrådet også skal ta initiativ til å kartlegge mulighetene for en felles havøkonomistrategi.

Men vi ser at presidiet har foreslått at dette skal behandles i utvalget for et holdbart Norden. Vi som er forslagsstillere, har lagt vekt på at utvikling av en bærekraftig næring også trengs for å få framtidsrettede næringer som kan bidra til verdier, slik at vi klarer å finansiere velferdssamfunnet videre. Vi ønsker at forslaget primært skal behandles i utvalget for vekst og utvikling, og så innom utvalget for et holdbart Norden deretter.