186. (Indlæg)

Upplýsingar

Speech type
Erindi
Speech number
186
External speaker
Gusty Graas
Speaker role
President of Benelux Parliament
Date

Madam chair, dear members of parliament, dear colleagues, ladies and gentlemen!

On behalf of the Benelux Parliament and in my capacity of president of the Benelux Parliament, I would like to express my gratitude to the host of the Nordic Council for inviting the delegation of the Benelux Parliament to the beautiful city of Stockholm

The Benelux cooperation is considered the experimental garden of European integration. Our contacts with the Nordic Council are one of the most successful forms of interparliamentary cooperation. The exchange of knowledge inspires our interregional assemblies to draft strong recommendations with substance.

Brexit is a common concern for the Benelux and the Nordic Council. Whatever the outcome of Brexit will look like, as Benelux, Nordic Council and Baltic states, we need to look at how and in which domains regional cooperation can deal with Brexit. I am hoping for more legal certainty for the citizens and for companies. I am also hoping for more certainty regarding the future of our regional partnerships with the United Kingdom.

In 2018, the Baltic and Benelux countries concluded an agreement on automatic mutual recognition of higher education qualifications. Now, they want to go further and look if it would be possible to do the same for qualifications in regulated professions. The Nordic region is also interesting in this regard. I very much welcome the request of Mr. Pyry Niemi, who chairs the Committee of Growth and Development in the Nordic region for progress towards automatic and mutual recognition of higher education qualification throughout the Nordic, Baltic and Benelux countries.

Dear colleagues, I want to emphasize this excellent cooperation with the Nordic Council, notably in the field of exchange of best practices and annual programmes. I am sure that you also take these questions to heart, and I am looking forward to discuss this with you here and in the future. We can learn so much from each other. This is why I hope there will be many more examples of mutual inspiration in the future.

I thank you for your attention.

 

Skandinavisk oversættelse:

Fru ordförande, bästa parlamentsledamöter, bästa kolleger, mina damer och herrar!

På Beneluxparlamentets vägnar och i egenskap av president för Beneluxparlamentet vill jag uttrycka min tacksamhet till värdarna för Nordiska rådet för att ha inbjudit Beneluxparlamentets delegation till den vackra staden Stockholm.

Beneluxsamarbetet betraktas som en försöksträdgård för europeisk integration. Våra kontakter med Nordiska rådet är bland de mest framgångsrika formerna av interparlamentariskt samarbete. Kunskapsutbytet sporrar våra interregionala samarbetsorgan att utarbeta starka rekommendationer med substans.

Brexit är en gemensam angelägenhet för Beneluxländerna och Nordiska rådet. Oavsett resultatet av brexit bör vi i Beneluxländerna, Nordiska rådet och de baltiska staterna utreda hur och på vilka områden det regionala samarbetet påverkas av brexit. Jag hoppas på en större rättssäkerhet för medborgare och företag. Jag hoppas också på större visshet om framtiden när det gäller våra regionala partnerskap med Storbritannien.

År 2018 ingick de baltiska länderna och Beneluxländerna ett avtal om automatiskt ömsesidigt erkännande av högskoleexamen. Nu vill de gå längre och utreda om detsamma vore möjligt för kvalifikationer inom reglerade yrken. Norden är också intressant i detta avseende. Jag välkomnar varmt förslaget av Pyry Niemi, som är ordförande för utskottet för tillväxt och utveckling i Norden, om en utveckling mot ett automatiskt och ömsesidigt erkännande av högskoleexamen i Norden, Baltikum och Beneluxländerna.

Bästa kolleger, jag vill betona detta utmärkta samarbete med Nordiska rådet, framför allt när det gäller utbyte av bästa praxis och årliga program. Jag är säker på att ni också tar till er dessa frågor och jag ser fram emot att diskutera detta med er här och i framtiden. Vi kan lära så mycket av varandra. Därför hoppas jag att det blir många fler exempel på ömsesidig inspiration i framtiden.

Tack för er uppmärksamhet.