Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Nye udfordringer for det nordiske elmarked - Kommuniké fra energiministermødet i København den 25. oktober 2010

25.10.10 | Yfirlýsing
Kommuniké fra energiministermødet i København den 25. oktober 2010

Upplýsingar

Samþykkt
25.10.2010
Staðsetning
København

Det nordiske elmarked er det mest harmoniserede mellemstatlige elmarked i verden. Dette skyldes en vedvarende og stærk politisk støtte til fremdriften, og et godt samarbejdsklima mellem interessenterne på markedet.

Fra 1995 til i dag har det nordiske elmarked udviklet sig fra at være fire nationale markeder til at blive et fælles nordisk marked. Værdierne og ideerne fra Louisiana-erklæringen fra 1995 om et frit og åbent marked med effektiv handel med nabolandene er stadig grundpillerne i harmoniseringsarbejdet. Dette har bl.a. medført mere effektiv udnyttelse af produktionsressourcer, øget konkurrence og forbedret forsyningssikkerhed.

Selv om der stadig er et behov for nye tiltag, kan det nordiske elmarked tjene som et eksempel for andre regionale aktører i og uden for EU. Denne position opretholdes ved aktivt at forholde sig til de processer, der finder sted i EU på elmarkedsområdet.

Ved mødet i Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Regional- og Energipolitik i Umeå i 2008 blev der vedtaget en handlingsplan for et grænseløst elmarked. Handlingsplanen blev videreudviklet og bekræftet i Stockholm i 2009.

De nordiske energiministre bad i 2009 om en rapport over status på implementeringen af handlingsplanen. Elmarkedsgruppen fremlagde på den baggrund rapporten "Status of harmonisation in the Nordic Electricity market 2010". De nordiske energiministre er tilfredse med opfølgningen på handlingsplanen og tager Elmarkedsgruppens rapport til efterretning.

De nordiske energiministre understregede på deres møde den 25. oktober 2010 vigtigheden af et velfungerende nordisk elmarked som en central rammebetingelse for at sikre effektivitet og sikkerhed i elforsyningen i regionen. Med udgangspunkt i målsætningen om et gennemsigtigt, effektivt og sikkert elmarked vedtog de nordiske energiministre følgende:

Flaskehalshåndtering (pris-/budområder)

De nordiske energiministre ser med tilfredshed på, at yderligere skridt er taget i spørgsmålet om yderligere adskillelse af bud- og / eller prisområder. Ministrene ønsker en fremtidig udvikling i retning af prisområder, der er uafhængige af nationale grænser, når det er relevant.

Nordiske investeringer i eltransmissionsnet

Investeringer i eltransmissionsnet, som giver nytte for de nordiske lande, er en vigtig forudsætning for en videre udvikling af et grænseløst nordisk elmarked. Det gør os i stand til at møde fremtidens udfordringer inden for energi og klima. På opdrag af energiministrene har de nordiske regulatorer analyseret de nordiske landes procedurer, regler og kriterier for netinvesteringer.

Analysen peger på, at der i dag ikke er noget til hinder for nordiske investeringer i eltransmissionsnet, men at mandater og målsætninger for de nordiske systemansvarlige virksomheder (TSO'er) og regulatorer med fordel kan præciseres, således at der lægges vægt på den nordiske nytte i godkendelsesprocesserne. De nordiske energiministre vil snarest tage de nødvendige skridt med henblik på at sikre, at de respektive TSO'er og regulatorer har et nordisk perspektiv, når de planlægger og godkender fremtidige investeringer i transmissionsnet.

Ministrene understreger, at investeringer i transmissionsnet, som skaber samfundsøkonomisk nytte for det nordiske område, skal gennemføres. Netinvesteringer, som er økonomisk rentable for det nordiske område, men hvor omkostningerne og fordelene er ulige fordelt mellem landene, vil blive gennemført ved, at TSO’erne forhandler om fordelingen af udgifter og indtægter. Ministrene er tilfredse med, at alle de foreslåede netinvesteringer fra 2004 nu enten er færdige eller godkendt, og at TSO'erne er godt i gang med arbejdet med investeringsprojekterne fra 2008.

Netplanlægning

En forudsætning for gode nordiske eltransmissionsforbindelser er nordisk netplanlægning. De nordiske energiministre lægger vægt på, at de nordiske TSO'er også i fremtiden skal udarbejde planer for styrkelse og udbygning af det nordiske eltransmissionsnet, herunder forbindelser til andre europæiske lande.

De nordiske TSO'er anmodes om hvert andet år at udarbejde nordiske netplaner uafhængigt af den øvrige organisatoriske udvikling i EU. Netplanerne skal baseres på projekter, der giver positiv fælles nytte for de nordiske lande. TSO'erne bedes aflevere en statusrapport om dette arbejde til Elmarkedsgruppen under Nordisk Ministerråd i god tid inden næste ministermøde.

Integration af vedvarende energi

Alle de nordiske lande har ambitiøse målsætninger om udviklingen af ny vedvarende energiproduktion. Indfasningen af store mængder energi fra variable energikilder som vindkraft skaber nye udfordringer for det fælles nordiske elmarked.

De nordiske TSO'er har udarbejdet en plan for systemdrift under forudsætning af store mængder vedvarende energi. Ministrene støtter planen og anmoder om, at TSO'erne snarest tager de nødvendige skridt med henblik på at gennemføre de foreslåede initiativer. TSO'erne anmodes også om at indrage indpasning af vedvarende energi i forbindelse med udviklingen af de toårige nordiske netudviklingsplaner. TSO'erne anmodes om at rapportere om gennemførelsen af planen i god tid inden næste energiministermøde. Det nordiske elmarked bør udvikles i retning af at blive et "smart grid" (intelligent styring af samspil mellem produktion og forbrug) for at løse disse udfordringer.

Mod et nordisk slutbrugermarked

Den naturlige forlængelse af arbejdet med harmoniseringen af det nordiske engrosmarked for el er udviklingen af et fælles nordisk slutbrugermarked. Ministrene har modtaget et udkast til en plan for gennnemførelse heraf fra de nordiske regulatorer. Ministrene ser positivt på indholdet og på regulatorernes ambitiøse tidsplan. De konstaterer også, at udviklingen frem mod et fælles slutbrugermarked kræver en meget stort indsats, og det bør derfor udredes, hvordan der kan tilføres ressourcer til dette arbejde.

Ministrene understreger vigtigheden af at se realiseringen af et fælles nordisk slutbrugermarked i sammenhæng med udviklingen på området i EU. Ministrene afventer en statusrapport fra de nordiske regulatorer om realisering af planen til næste ministermøde

Vinterens situation

Vinteren 2009/2010 var ind imellem præget af høje elpriser bl.a. som følge af megen kulde og længere udetid på svenske kernekraftværker end forventet. Energiministrene drøftede emnet ved deres møde i Sevilla i januar 2010 og igen den 25. oktober 2010 i København. Energiministrene påpeger, at markedet fungerede sidste vinter, så priserne blev presset op i situationer med høj efterspørgsel og lavt udbud. Men de nordiske lande skal iværksætte tiltag, som bidrager til at mindske risikoen for så høje elpriser i fremtiden.

De nordiske regulatorer har foretaget en foreløbig analyse af vinterens situation og er kommet med en række forslag til, hvordan risici for lignende situationer kan mindskes i fremtiden. Energiministrene bifalder forslagene, som regulatorene er kommet med, og beder regulatorene og andre relevante aktører om så snart som muligt at gennemføre de nødvendige ændringer af markedet.

Nordenergi's oplæg om nordisk energisystem i 2050

Nordenergi har fremsendt et papir "A CO2-neutral vision for the Nordic countries for 2050" af 22. september 2010, som ministrene med tilfredshed noterer sig og beder om, at Nordenergi kan fremlægge sit oplæg for Embedsmandskomitéen for energi.

Ministrene besluttede, at:

  • de nordiske energiministre snarest muligt vil tage de nødvendige skridt for at sikre, at de respektive TSO’er og regulatorer har et nordisk perspektiv, når de planlægger og godkender fremtidige netinvesteringer,
  • netinvesteringer, som skaber samfundsøkonomisk nytte for hele det nordiske område, skal gennemføres,
  • de nordiske TSO'er bedes levere en nordisk netudbygningsplan hvert andet år, og denne plan skal bygge på analyser af nordisk nytte. En statusrapport om arbejdet bør foreligge i god tid før næste ministermøde,
  • TSO'erne bedes inkludere integration af vedvarende energi i beregningerne i forbindelse med netudbygningsplanen,
  • TSO'erne bør snarest implementere de foreslåede tiltag med henblik på at forbedre integrationen af vedvarende energi i systemet,
  • hilse NordREG’s plan for udvikling af et nordisk slutbrugermarked velkommen. NordREG bedes aflevere en statusrapport om arbejdet til næste ministermøde. Det bør udredes, hvordan der kan tilføres ressourcer til det store arbejde, der er forbundet med at udarbejde en gennemførelsesplan for et fælles slutbrugermarked,
  • at opfordre NordREG og øvrige relevante aktører til snarest muligt at implementere tiltag for at mindske risikoen for prisspidser som i vinteren 2009/2010 og
  • at bede Embedsmandskomitéen for energi om snarest muligt at lade Nordenergi fremlægge sit oplæg om en vision for et CO2-neutralt Norden i 2050.