109. Flemming Møller Mortensen (Huvudinlägg)

Upplýsingar

Gerð
Framsöguræða
Ræðunúmer
109
Speaker role
Minister
Dagsetning

Mange tak, præsident.

Jeg vil sige tusind tak til alle, der deltog i vores arrangement i aftes. Man kan sige, at der binder vi virkelig også hinanden sammen med masser af kulturelle oplevelser og prisuddelingen, som jeg synes forløb virkelig smukt, højtideligt, stemningsfuldt og meget, meget kulturelt. Så tusind tak for arrangementet i aftes. 

Tak for ordet her, præsident. Vi har allerede drøftet rigtig mange vigtige spørgsmål på sessionen, men nu kommer vi vitterlig til noget af det, vi synes er vigtigst, nemlig børn og unge. Børn og unges velbefindende og mulighed for at udøve deres rettigheder og blive hørt er en prioritet i Nordisk Ministerråds arbejde. Fokus på unge er centralt i arbejdet for at nå vores fælles vision for Norden - det, vi har hørt så hyppigt, hvor vi taler om den mest bæredygtige og bedst integrerede region. Vi arbejder på at styrke børn og unges stemmer i det nordiske samarbejde i al deres mangfoldighed, med forskellige erfaringer, identiteter og forudsætninger. Vi har en stærk samhørighed i Norden, og det er vigtigt, at vi reelt understøtter, at de unge også skaber fællesskaber på tværs af vores nordiske landegrænser. Vi siger normalt, at man skal tage fælles ansvar, men heri ligger der også, at vi skal tage ansvar for det fællesskab, vi har, og som er unikt.

Jeg ved, at I også i Nordisk Råd prioriterer de unge højt. Det er blot få måneder siden, jeg sammen med den danske delegation til Nordisk Råd havde en virkelig udbytterig fælles dialog og middag med unge. Det føler jeg virker, og det batter. Hvis vi kigger på resultater, så viser redegørelsen resultaterne i opfølgningen på strategien for børn og unge. Strategiens mål er, at hele ministerrådet integrerer et børnerettigheds- og et ungdomsperspektiv i sit arbejde. 

I den nye handlingsplan under visionen indgår arbejdet med børn og unge med meget høj vægtning. Mål 11 i planen fokuserer på at give børn og unge, som der står, "en stærkere stemme og en øget deltagelse i det nordiske samarbejde samt øge deres viden om nabolandenes sprog og kultur". 

Ministerrådet inddrager børn og unge på mange forskellige måder i sektorernes arbejde. Jeg vil gerne fremhæve nogle konkrete projekter. Der er eksempelvis kultur- og sprogprojektet Volt, som bidrager til børns læselyst og interesse for nordisk litteratur og sprog - apropos prisuddelingen i går. Der er Nordjobb, som henvender sig til unge og har til formål at styrke det nordiske arbejdsmarked og bidrage til kultur- og sprogforståelse. Så er der NORDBUK, der arbejder med uddannelse internt i organisationen og med inddragelse af civilsamfundet og giver finansieringsmuligheder gennem Norden 0-30. I perioden 2021-2024 øger vi satsningen gennem NORDBUK med ca. 8 mio. kr.

Jeg vil rigtig gerne fremhæve, at vi under Danmark, Grønland og Færøernes formandskab i 2020 fik vedtaget etableringen af et nordisk civilsamfundsnetværk. Vi var flere, der mødtes med dem i går. Det var rigtig positivt. I det netværk - står der i beskrivelsen af det - skal mindst 10 pct. af medlemmerne være ungdomsrepræsentanter. Som jeg gav udtryk for, er netværket startet op, og jeg ser virkelig frem til en engageret deltagelse fra deres side. Vi er jo om noget en region, der er kendetegnet ved meget, meget stærke civilsamfund. Vi bruger civilsamfundsorganisationer til at præge hele verden, og derfor er det også så vigtigt, at vi gør det til at præge vores egen forståelse for samarbejdet her i Norden.

Under formandskabet i 2020 prioriterede vi generelt børn og unge, bl.a. gennem projektet, som hed Nordens unge i bæredygtige fællesskaber, hvor der indgår en særskilt nordisk pulje, der forvaltes af Dansk Ungdoms Fællesråd. Et andet eksempel er Det Nordiske Børneforum, som blev arrangeret i januar 2020 af og med børn i samarbejde med en række partnere. Der er også afholdt et webinar om videregående uddannelser.

Sluttelig vil jeg sige, at mange unge er engagerede i klimaudfordringen og den grønne dagsorden, og det engagement skal vi være med til at understøtte. Nordisk Ministerråd har i samarbejde med Nordisk Råd også involveret unge i det arbejde og også omkring biodiversitet, og ca. 3.000 nordiske unge er inddraget i et nordisk positionspapir om det. Jeg vil sige, at det her var et kort indblik, men det her er et fyldigt område. Jeg vil glæde mig til fortsat dialog med Nordisk Råd. Tak.