115. Mikko Kinnunen (Replik)

Upplýsingar

Speech type
Andsvar
Speech number
115
Speaker role
Mittengruppen
Date

Hyvä presidentti ja hyvä nuorten edustaja! Kun nuoria osallistetaan mutta he eivät saa itse päättää miten, niin todennäköisyys osallistua uudestaan on alempi. Visio 2030 -tavoitteiden toteutumisen kannalta on ratkaisevaa, että asioiden omistajuus siirtyy aidosti nuorten käsiin. Meidän tulee tavoitella merkityksellistä osallistumista. Näennäinen mukana oleminen ei kanna pitkälle. Kysyn nuorilta: miten saamme nuoret sitoutumaan toimintaan ja kokemaan osallistumisen merkitykselliseksi?

 

Skandinavisk översättnng

Bästa president och bästa representant för ungdomarna! Om man försöker engagera ungdomar men de inte själva får bestämma hur, minskar sannolikheten för att de ska delta på nytt. För att målen för Vision 2030 ska förverkligas krävs det att de unga verkligen får bestämma om sina ärenden. Vi måste sträva efter en meningsfull delaktighet. En skenbar delaktighet bär inte långt. Jag frågar de unga: Hur ska vi förmå ungdomar att engagera sig i verksamheten och uppleva att det är meningsfullt att delta?