258. Petri Honkonen (Hovedindlæg)

Upplýsingar

Speech type
Framsöguræða
Speech number
258
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Arvoisa puheenjohtaja! Paljon kiitoksia. Hyvät pohjoismaiset kollegat, tämä on hieno ja ainutkertainen hetki.

Nordplus on Pohjoismaiden ministerineuvoston keskeinen ohjelma, jolla toimeenpannaan ja edistetään yhteistyötä ja maiden välistä liikkuvuutta kaikilla koulutusasteilla. Baltian maat ovat olleet mukana ohjelmassa vuodesta 2008 alkaen rahoittamalla ohjelmaa tasavertaisesti. Yhteistyöllä vahvistetaan täten laajamittaisesti kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat käsittelevää koulutusaluetta.

Ministerineuvoston esitys koskee uuden viisivuotisen ohjelmakauden käynnistymistä vuosille 2023–2027. Viime vuonna tehty ulkopuolinen arviointi keskittyi ohjelman keskeisten kohderyhmien kokemuksiin ja näkemyksiin ohjelmasta. Arvioinnin mukaan ohjelma vastaa hyvin eri koulutusasteiden tarpeisiin. Tästä syystä uutta ohjelmakautta ehdotetaan jatkettavaksi samalla ohjelmarakenteella. Arvioinnin pohjalta ja myös ohjelman hallinnoijia kuulemalla päivitettyyn ohjelmadokumenttiin on tehty joitakin tarkennuksia ja yksinkertaistuksia.

Pohjoismaiden ministerineuvoston visio on tehdä Pohjoismaista maailman integroitunein ja kestävin alue. Koulutusyhteistyöllä on tässä keskeinen tehtävä. Nyt viimeksi vuosina 2021–2022 on tuettu hankkeita, joissa etsitään ratkaisuja vihreän siirtymän ja ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Näitä hankkeita kertyi rahoitettavaksi yhteensä 196 kappaletta. Vuosina 2023–2024 on tarkoitus kannustaa yhteistyöhön, jossa teemana on sosiaalisesti kestävä tulevaisuus eli koulutusyhteistyötä osallisuuden, hyvinvoinnin, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi.

Nordplus on keskeinen väline pohjoismaisen kieliyhteistyön edistämisessä, ja uusi ohjelma mahdollistaa yhteistyötä Pohjoismaiden alueella olevien kansallisten vähemmistökielten parissa. Koulutukseen ja tutkimukseen ministerineuvosto on pitänyt ja pitää edelleen tärkeänä Nordplus-ohjelman rahoituksen tason vakautta. Täten esitämme Pohjoismaiden neuvostolle, että jatkamme Nordplus-ohjelmaa uudelle viisivuotiskaudelle. 

 

Skandinavisk oversettelse

Ärade ordförande! Tack så mycket. Mina nordiska kollegor, detta är ett stort och unikt ögonblick.

Nordplus är Nordiska ministerrådets centrala program för att genomföra och främja samarbete och mobilitet mellan våra länder på alla utbildningsnivåer. De baltiska länderna har deltagit i programmet sedan 2008 genom att finansiera det som fullvärdiga medlemmar. Genom samarbetet stärker vi på bred front det utbildningsområde som omfattar alla nordiska och baltiska länder.

Ministerrådets förslag gäller en ny femårig programperiod för åren 2023–2027. Den externa utvärdering som gjordes i fjol fokuserade på de viktigaste målgruppernas erfarenheter av och synpunkter på programmet. Enligt utvärderingen svarar programmet väl mot behoven på olika utbildningsstadier. Därför föreslås en fortsättning av programperioden med samma programstruktur. Med stöd i utvärderingen och i samråd med programförvaltarna har det gjorts vissa preciseringar och förenklingar i det uppdaterade programdokumentet.

Nordiska ministerrådets vision är att göra Norden till världens mest integrerade och hållbara region. Utbildningssamarbetet har en viktig roll i detta. Nu senast åren 2021–2022 har vi stött projekt som eftersträvar lösningar för en grön omställning och en ekologiskt hållbar framtid. Sammanlagt finansierades 196 sådana projekt. Åren 2023–2024 är avsikten att uppmuntra till samarbete med en socialt hållbar framtid som tema, det vill säga ett utbildningssamarbete för att stärka delaktighet, välfärd, jämställdhet och jämlikhet.

Nordplus är ett viktigt verktyg för att främja det nordiska språksamarbetet, och det nya programmet möjliggör samarbete i fråga om de nationella minoritetsspråken i Norden. När det gäller utbildning och forskning fäster ministerrådet fortsättningsvis vikt vid den finansiella stabiliteten i Nordplus-programmet. Därför föreslår vi för Nordiska rådet att Nordplus-programmet fortsätter med en ny femårsperiod.