Finsk social trygghet när du bor eller arbetar i Finland

Suomen sosiaaliturva, kun asut tai työskentelet Suomessa
Fotograf
Rémi Walle on Unsplash
Här kan du läsa om rätten till finsk social trygghet (socialförsäkring) i olika situationer. Du får veta hur du ska gå till väga när du flyttar till eller från Finland eller börjar arbeta i Finland eller utomlands. Du får veta vad som gäller om du har familj, är stipendiat, studerande, arbetslös arbetssökande eller utsänd arbetstagare, eller om du pendlar eller distansarbetar utomlands.

Du kan bara omfattas av ett lands sociala trygghet i taget. Du omfattas vanligtvis av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Om du inte arbetar omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du bor. Men i många situationer måste du vara särskilt uppmärksam. På den här sidan hittar du information om olika situationer som gäller Finland.

Allmän information om social trygghet i olika situationer hittar du på sidan Vilket lands socialförsäkringslagstiftning omfattas du av? Du kan läsa mer om de förmåner och tjänster som omfattas av den finska sociala tryggheten på sidan Social trygghet eller på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Om du bor eller arbetar i Finland

Att du flyttar till Finland betyder inte automatiskt att du har rätt till finska sociala förmåner. När du ansöker om förmåner bedömer FPA om du är stadigvarande bosatt i Finland eller om du har rätt till FPA:s förmåner på grund av ditt arbete. Du kan läsa mer om att flytta permanent till Finland på sidan Flyttanmälan och anmälan till folkbokföringen i Finland.

Observera att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land där du arbetar eller vars lagstiftning du omfattas av. Du kan alltså inte fortsätta att vara med i bosättningslandets a-kassa om du har flyttat utomlands för att arbeta och omfattas av socialförsäkringslagstiftningen i det land du arbetar i. Läs mer på sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Du kan få rätt till finsk social trygghet så fort du har flyttat till Finland, om du flyttar permanent till landet eller arbetar i Finland och uppfyller kravet på minimilön. Professionella idrottsutövare jämställs med arbetstagare. Du kan läsa mer om kravet på minimilön på FPA:s webbplats. 

Om du kommer till Finland från ett annat nordiskt land, har bedrivit företagsverksamhet i minst 4 månader utan avbrott och har tecknat en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL), har du som företagare rätt till förmåner från det att du startar din verksamhet.

Om du är utsänd arbetstagare från utlandet omfattas du normalt av den sociala tryggheten i ditt avreseland. Du måste ha med dig ett A1-intyg från ditt avreseland. Läs mer på webbplatsen Ditt Europa.

Arbetspraktikanter, au pairer och andra som utför kortvarigt eller lågavlönat arbete har i regel inte rätt till FPA:s förmåner om de inte uppfyller kravet på minimilön och inte är stadigvarande bosatta i Finland. De omfattas fortfarande av den sociala tryggheten i avreselandet.

Personer som inte omfattas av den finska sociala tryggheten har rätt till sjukvård i Finland med ett europeiskt sjukförsäkringskort från avreselandet. Invånare i Norden ska också ha tillgång till vård mot uppvisande av pass eller annan officiell identitetshandling. Läs mer på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Om du arbetar utomlands

Om du bor i Finland men arbetar uteslutande i ett annat land omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Ett undantag är utsända arbetstagare som har fått ett A1-intyg från Pensionsskyddscentralen. Om du arbetar i flera länder påverkar omfattningen av ditt arbete vilket land du ska försäkras i. Om du arbetar på distans, se avsnittet Distansarbete utomlands.

Arbete utomlands

Om du bor i Finland men arbetar uteslutande i ett annat land som anställd eller egenföretagare omfattas du i regel av den sociala tryggheten i det land där du arbetar. Att bli försäkrad i sysselsättningslandet innebär att arbetstagarens hela sociala trygghet bestäms av lagstiftningen i sysselsättningslandet. En arbetstagare som är försäkrad i ett annat nordiskt land kan inte få förmåner som grundar sig på bosättning i Finland (till exempel moderskapspenning eller barnbidrag), även om arbetstagaren fortfarande anses vara bosatt i Finland och bara vistas utomlands tillfälligt.

Så kallade gränsarbetare kan ha rätt till begränsade förmåner från FPA (moderskapsunderstöd, stöd för privat vård av barn, allmänt bostadsbidrag och sjukvårdsförmåner), även om de arbetar i ett annat land som tillämpar EU-förordningen men fortfarande är stadigvarande bosatta i Finland. Med gränsarbetare avses en arbetstagare som regelbundet återvänder till sitt bosättningsland varje dag eller åtminstone varje vecka.

Om du börjar arbeta i ett annat nordiskt land ska du meddela både FPA och socialförsäkringsmyndigheten i det land där du arbetar. Se även våra landspecifika guider.

Distansarbete utomlands

Om du bor i Finland och arbetar på distans från Finland för en utländsk arbetsgivare är du i princip alltid försäkrad i Finland. Om du tillfälligt åker utomlands och distansarbetar för en finsk arbetsgivare ska arbetsgivaren ansöka om ett A1-intyg åt dig. Läs mer på Pensionsskyddscentralens webbplats.

Arbetstagare utsända frän Finland eller arbetsresa utomlands

Om din arbetsgivare skickar dig till ett annat nordiskt land för att arbeta behöver du ett A1-intyg om att du omfattas av den finska sociala tryggheten. Vi rekommenderar att du alltid ansöker om detta intyg när du reser utomlands i arbetet. Läs mer på Pensionsskyddscentralens webbplats och på sidan Utsända arbetstagare till och från Finland.

Arbete i Finland och utomlands

Om du bor i Finland och arbetar både i Finland och ett annat nordiskt land omfattas du av den finska sociala tryggheten om du utför minst 25 procent av ditt arbete i Finland. Om du utför mindre än 25 procent av ditt arbete i Finland är det din arbetsgivare eller arbetsgivarens hemort som avgör vilket lands sociala trygghet du omfattas av.

Om du är anställd och/eller egenföretagare i ett eller flera länder omfattas du av lagstiftningen i det land som din arbetsgivares ämbetsverk omfattas av.

Du bör ansöka om ett A1-intyg från socialförsäkringsmyndigheten i det land där du bor.

Information för särskilda yrkesgrupper

Om du arbetar som pilot eller kabinpersonal på ett passagerar- eller transportflygplan eller som sjöman ombord på ett fartyg gäller särskilda regler för dig. Läs mer på FPA:s och Pensionsskyddscentralens webbplatser.

Om du är stipendiat

Om du är forskare eller stipendiat hittar du information på sidan Forskare och stipendiater i Finland.

Om du är studerande

Om du åker utomlands från Finland kan du i regel få FPA:s förmåner om din utlandsvistelse varar i högst 6 månader. Men om du studerar eller forskar utomlands har du rätt till FPA:s förmåner under en längre tid. Detta förutsätter att du har haft rätt till FPA:s förmåner före dina studier eller ditt forskningsarbete utomlands. Dessutom måste studierna vara på heltid, leda till ett yrke eller en examen och äga rum vid en läroanstalt som lyder under offentlig förvaltning.

FPA betalar studiestöd för utlandsstudier under vissa förutsättningar. Läs mer på FPA:s webbplats.

Om du kommer från ett annat nordiskt land för att studera i Finland betraktas din vistelse i Finland vanligtvis som tillfällig. Då är det avreselandet som ansvarar för den sociala tryggheten. Du har dock rätt till nödvändig sjukvård. Läs mer på sidan Rätten till vårdtjänster i Finland.

Om du kommer från utlandet för att studera i Finland kan du i regel få studiestöd från avreselandet. Om du inte är finsk medborgare och har kommit till Finland för att studera kan du vanligtvis inte få studiestöd från Finland. Läs mer på sidan Studiestöd i Finland.

Om du är arbetslös

Om du är arbetslös arbetssökande och vill flytta från Finland till utlandet eller från utlandet till Finland, se sidan Finsk arbetslöshetsersättning.

Om du har familj eller väntar tillökning

Om du har familj eller väntar tillökning och ska flytta, se Info Nordens och FPA:s sidor nedan.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.