Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa
På denne siden finner du informasjon om folkeregistrering, flyttemelding og hjemkommune når du flytter til Finland. De samme reglene gjelder også for Åland.

Ifølge den nordiske overenskomsten om folkeregistrering skal den som er bosatt i Norden, bare være folkeregistrert i ett av de nordiske landene. Til gjengjeld garanterer overenskomsten at den som flytter, ikke faller ut av folkeregisteret. I Finland er Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarlig for folkeregistrering. Folkeregistrering på Åland er det Statens ämbetsverk på Åland som er ansvarlig for.

Nordiske statsborgere trenger ikke særskilte tillatelser for å oppholde seg i Finland, som for eksempel oppholds- eller arbeidstillatelse.

Flyttemelding

Personer som flytter permanent til Finland fra et annet nordisk land, må personlig oppsøke et av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicesteder og melde fra om flyttingen senest en uke etter flyttedagen. Hvis oppholdet i Finland er ment å vare mer enn tre måneder, men mindre enn tolv, skal det leveres melding om midlertidig flytting. Les mer omfattende veiledning under.

Vær oppmerksom på at informasjon om ny adresse ikke nødvendigvis vil bli brakt videre til alle som sender post. Hvis du vil være sikker på å få all post til den nye adressen din i utlandet ,kan du bestille midlertidig videresending av post eller melde fra om ny adresse til dem du regelmessig får post fra.

Midlertidig flytting

Utlendinger trenger ikke melde fra om opphold i Finland som varer mindre enn tre måneder.

Hvis oppholdet i Finland er ment å vare mer enn tre måneder, men mindre enn tolv, skal det leveres melding om midlertidig flytting. Når du flytter fra et nordisk land til Finland, må du personlig melde flytting hos et av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicesteder.

Statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden skal registrere sin oppholdsrett hos Migrationsverket dersom oppholdet skal vare mer enn tre måneder. Legitimasjon må tas med. Statsborgere fra land utenfor EU og EØS må vise visum eller oppholdstillatelse.

Personer som oppholder seg midlertidig i Finland, registreres ikke med finsk hjemkommune, og de har ikke nødvendigvis samme rettigheter som personer som bor permanent i landet. De kan i visse tilfeller likevel få personnummer, for eksempel hvis de trenger det på grunn av arbeid. Les mer på siden Personnummer i Finland.

Permanent flytting

Hvis oppholdet i Finland er ment å være permanent eller skal vare eller har vart minst 12 måneder, skal man levere melding om permanent flytting. Du må personlig melde flytting hos et av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas servicesteder. Nordiske statsborgere skal legitimere seg med pass, offisielt ID-kort som er utstyrt med fotografi og viser nasjonalitet, eller tilsvarende dokument.

Statsborgere fra andre EU- og EØS-land må i tillegg ha med seg registreringsbevis for retten til opphold, som fås hos Migrationsverket. Statsborgere fra land utenfor EU og EØS må vise fram gyldig oppholdstillatelse. Familiemedlemmer kan søke om registrering på grunnlag av familieforbindelse.

Når opplysningene er registrert hos folkeregisteret, får innflytteren finsk personnummer og hjemkommune. Les mer på siden Personnummer i Finland.

Husk at flyttemelding i seg selv ikke automatisk gir deg rett til ytelser og trygd fra Folkpensionsanstalten (Fpa). Rett til disse avgjøres i forbindelse med søknad.

Hjemkommune

Alle som er permanent registrert i det finske folkeregisteret, har en finsk hjemstedskommune. Hjemstedskommunen har blant annet betydning for personbeskatning og helsetjenester. Når man har fått hjemstedskommune i Finland, kan man søke om inntektsskattekort i stedet for kildeskattekort og benytte kommunale helsetjenester i hjemstedskommunen.

Informasjon for personer som flytter permanent til Åland, om ålandsk hjemstavnsrett og fritak for verneplikt finner du i artikkelen Folkeregistrering på Åland.

Å bo i flere land samtidig

Hvis den som flytter, bor eller har bolig i to forskjellige nordiske land, avgjør folkeregistermyndighetene i landet man flytter til (i Finland Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata), om man skal registreres som bosatt i landet eller ikke.

Som hovedregel kan man si at bostedslandet ofte anses for å være landet der vedkommende har fast tilknytning i form av familie, eid bolig eller arbeidsplass. Registreringsmyndigheten i tilflyttingslandet avgjør saken etter at personen har registrert oppholdet hos registreringsmyndigheten. 

Informasjon om trygd hvis du bor i flere land på en gang, finner du på siden Hvilket lands trygdesystem tilhører du?

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.