Melding av flytting og folkeregistrering i Finland

Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa
Her finner du informasjon om folkeregistrering, flyttemelding og hjemkommune når du flytter til Finland. De samme reglene gjelder også for Åland.

Ifølge den nordiske overenskomsten om folkeregistrering skal den som er bosatt i Norden, bare være folkeregistrert i ett av de nordiske landene. Til gjengjeld garanterer overenskomsten at den som flytter, ikke faller ut av folkeregisteret. I Finland er det magistraten som er ansvarlig myndighet for folkeregistrering. Folkeregistrering på Åland er det Statens ämbetsverk på Åland som er ansvarlig for.

Nordiske statsborgere trenger ikke særskilte tillatelser for å oppholde seg i Finland, som for eksempel oppholds- eller arbeidstillatelse.

Flyttemelding

Personer som flytter permanent til Finland fra et annet nordisk land, må henvende seg personlig til magistraten og melde fra om flyttingen senest en uke etter flyttedagen. Hvis oppholdet i Finland er ment å vare mer enn tre måneder, men mindre enn tolv, skal det leveres melding om midlertidig flytting. Les mer omfattende veiledning under.

Midlertidig flytting

Utlendinger trenger ikke melde fra om opphold i Finland som varer mindre enn tre måneder.

Hvis oppholdet i Finland er ment å vare mer enn tre måneder, men mindre enn tolv, skal det leveres melding om midlertidig flytting. Nordiske statsborgere kan registrere seg for midlertidig opphold hos magistraten for området der de bor midlertidig, eller på skattekontoret. Legitimasjon må tas med. En kan også melde midlertidig flytting med et skjema som finnes på postkontorene og hos magistraten, eller på internett med finsk nettbank-ID eller postens bruker-ID. 

Statsborgere fra EU- og EØS-land utenfor Norden skal registrere sin oppholdsrett hos Migrationsverket dersom oppholdet skal vare mer enn tre måneder. Legitimasjon må tas med. Statsborgere fra land utenfor EU og EØS må vise visum eller oppholdstillatelse. 

Personer som oppholder seg midlertidig i Finland, registreres ikke med finsk hjemkommune, og de har ikke nødvendigvis samme rettigheter som personer som bor permanent i landet. De kan i visse tilfeller likevel få personnummer (såkalt midlertidig personnummer), for eksempel hvis de trenger det på grunn av arbeid.

 

Permanent flytting

Hvis oppholdet i Finland er ment å være permanent eller skal vare eller har vart minst 12 måneder, skal man levere melding om permanent flytting. Man melder flytting ved personlig oppmøte hos den lokale magistraten. Nordiske statsborgere skal legitimere seg med pass, offisielt ID-kort som er utstyrt med fotografi og viser nasjonalitet, eller tilsvarende dokument.

Statsborgere fra andre EU- og EØS-land må i tillegg ha med seg registreringsbevis for retten til opphold, som fås hos Migrationsverket. Statsborgere fra land utenfor EU og EØS må vise fram gyldig oppholdstillatelse. Familiemedlemmer kan søke om registrering på grunnlag av familieforbindelse.

Når opplysningene er registrert hos magistraten, får innflytteren finsk personnummer og hjemkommune.

Husk at registrering hos magistraten ikke innebærer at man automatisk er omfattet av finsk bopelsbasert trygd. Man må alltid huske å søke separat hos Folkpensionsanstalten (FPA) om tilknytning til bopelsbasert trygd.

Hjemkommune

Alle som er permanent registrert i det finske folkeregisteret, har en finsk hjemstedskommune. Hjemstedskommunen har blant annet betydning for personbeskatning og helsetjenester. Når man har fått hjemstedskommune i Finland, kan man søke om inntektsskattekort i stedet for kildeskattekort og benytte kommunale helsetjenester i hjemstedskommunen.

Informasjon for personer som flytter permanent til Åland, om ålandsk hjemstavnsrett og fritak for verneplikt finner du i artikkelen Folkeregistrering på Åland.​​​​​​​

Å bo i flere land samtidig

Hvis den som flytter, bor eller har bolig i to forskjellige nordiske land, avgjør folkeregistermyndighetene i landet man flytter til (i Finland magistraten), om man skal registreres som bosatt i landet eller ikke.

Som hovedregel kan man si at bostedslandet ofte anses for å være landet der vedkommende har fast tilknytning (familie, eid bolig, arbeidsplass osv.). Registreringsmyndigheten i tilflyttingslandet avgjør saken etter at personen har registrert oppholdet hos registreringsmyndigheten. 

Man må alltid huske å søke FPA separat om tilknytning til bopelsbasert trygd.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.