146. Thomas Blomqvist (Hovedindlæg)

Informasjon

Speech type
Hovedinnlegg
Speech number
146
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Date

Ärade fru president, bästa parlamentariker! Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Det är alltså kärnan av ministerrådets nya vision. En förutsättning för att nå den visionen är att barn och unga får goda livsvillkor och en möjlighet att utöva sina rättigheter, att vi lyssnar på barn och unga och att de blir hörda i olika ärenden. Därför utgår ministerrådet från att alla barn och unga är viktiga här och nu, inte bara i framtiden.

De nordiska samarbetsministrarna beslutade år 2016 om en tvärsektoriell strategi för barn och unga och det här är andra gången som strategin följs upp av en redogörelse. De flesta politiska beslut har en direkt eller indirekt inverkan på de ungas vardag. Det övergripande målet med strategin för barn och unga är "att hela ministerrådet i större utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i sitt arbete och därmed i högre grad belysa och beakta barns och ungas egna röster". Den här redogörelsen visar på en hel del mycket goda resultat jämfört med den föregående. Låt mig ge några exempel. Det har bland annat blivit en ökad medvetenhet inom ministerrådet om att verksamheten påverkar barns och ungas liv. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en utvecklingspotential när det gäller hur man ska integrera barns och ungas synvinkel i det konkreta arbetet.

Redogörelsen visar också att man i nästan samtliga sektorer inom ministerrådet anser att barn och unga är en prioriterad målgrupp i verksamheten. Barns och ungas villkor har fått en ökad synlighet, till exempel i ministerrådets projektveksamhet och i utformningen av samarbetsprogram och andra styrdokument. Ministerrådet har genomfört många fler projekt med barn och unga som målgrupp jämfört med den tidigare redogörelsen. 79 olika insatser rapporterades från sektorerna jämfört med 44 vid förra redogörelsen. Antalet insatser är i verkligheten betydligt större eftersom vissa av dem är övergripande och innefattar flera aktiviteter och projekt. Många projekt har också involverat barn och unga själva, antingen som delaktiga eller som medskapare av insatsen. Ett exempel var det isländska ordförandeskapets ungdomskonferens i april om hur ungdomar spelar en ledande roll för att uppnå en hållbar produktion och konsumtion i Norden. I enlighet med strategin har några sektorer naturligtvis ett särskilt ansvar. De har tagit fram målsättningar och också implementerat och prioriterat detta sina styrdokument. Satsningar på barn och unga är numera synlig också i ministerrådets budget.

Bästa åhörare! Nordiska barn- och ungdomskommittén, Nordbuk, har aktivt arbetat med att följa upp implementeringen av strategin för barn och unga i ministerrådet. Dessutom har Nordbuk själv genomfört aktiviteter som utgår från strategins mål. Nordbuk har även finansierat en utbildning för ministerrådets anställda om barns rättigheter och ungas inflytande och delaktighet. Utbildningen har fått en mycket positiv respons.

Intresset för att involvera barn och unga i arbetet har alltså ökat, och det är naturligtvis någonting som följer samhällsutvecklingen i stort och någonting som vi ska se till blir en självklarhet. Nordiska ministerrådet kan alltså redovisa stora framsteg i genomförandet och införlivandet av barn och unga-strategins målsättningar. Vi kommer att fortsätta arbetet, för det finns nämligen ännu en hel del att göra, särskilt med kompetenshöjande insatser. Syftet är att förvekliga strategins ambition, som jag citerar igen: "Ministerrådet ska bidra till att Norden är en ledande region och föregångare i arbetet för ett samhälle där barns och ungas rättigheter och olika perspektiv ges utrymme och bidrar till samhällsutvecklingen."

Fru president! Som avslutning vill jag berätta för nordiska rådet om Finlands ungdomslag, som vi gärna presenterar för våra grannländer, Jag passar på att kort göra det här. Lagen ger goda möjligheter att arbeta för de ungas delaktighet i samhället. Den förutsätter bland annat att det i varje kommun ska finnas ett sektorövergripande styrnings- och servicenätverk som ska samverka med myndigheter och andra organisationer i ungdomsrådet. De lokala nätverken har visat sig fungera väl även i förebyggande syfte, och jag välkomnar er att bekanta er med den delen.