Har du rätt glasögon på dig? Ett stöd att integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i Nordiska ministerrådets arbete

Upplýsingar

Publish date
Abstract
”Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga”.Den visionen slås fast i Nordiska ministerrådets tvärsektoriella strategi för barn och unga i Norden och gör barn och unga i åldern 0–25 år till en prioriterad målgrupp. Ett centralt mål i strategin är att Nordiska ministerrådet i högre utsträckning ska integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv i arbetet och därmed i högre grad belysa och beakta barn och ungas egna röster. Barn har rätt att delta i beslut och processer som påverkar dem och dagens projekt och verksamhet blir bättre när barn och unga på olika sätt görs delaktiga och ges inflytande. Beslut kan få högre legitimitet och insatser högre kvalitet och bli relevanta för fler när barn och ungas perspektiv tas tillvara.
Publication number
2020:044