Kartlegging av NVL-nettverkenes påvirkning på FNs bærekraftsmål og bidrag til Nordisk ministerråds Visjon 2030

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
NVL har genomfört en kartläggning kring hållbarhet för att göra en utvärdering av hur NVL:s verksamhet beaktar FN:s olika hållbarhetsmål. Kartläggningen som NVL har genomfört under 2020 har hjälpt oss öka medvetenheten om hur hållbarhetsmålen aktivt kan förstärkas i det enskilda nätverket och i hela organisationen - både som arbetsform och i de projekt nätverken arbetar med. Vi har fått såväl nytt kunnande om hållbarhetsmålen som inspiration och utrymme för reflektion kring den egna verksamheten.Denna rapport presenterar NVL:s analys- och utvecklingsarbete med hållbarhetsmålen, och har som syfte att inspirera hela sektorn vuxnas lärande till ett mer systematiskt arbete med de globala målen och nordisk Vision 2030. Kartläggning och analysen gjordes med hjälp av Sustainability Assesment Tool som framarbetats av Chalmers vid Göteborgs Universitet och med stöd och vägledning från sociala företaget Framtenkt.