311. Outi Alanko-Kahiluoto (Replik)

Informasjon

Type
Replikk
Tale nummer
311
Speaker role
Midtergruppen
Status
Waiting for transcription
Dato

Puheenjohtaja! Kommentoin ajatusta, että huumausainepolitiikka olisi erityisesti kansallista ja pitäisi ratkaista kansallisissa parlamenteissa. Mielestäni niin ei missään tapauksessa ole.

On sosiaali- ja terveyspoliittisia kysymyksiä, jotka kannattaa varmaan ratkaista kukin omissa maissamme. Huumausaineiden lisääntynyt käyttö on kuitenkin kysymys, joka liittyy nimenomaan rajojen ylittämiseen ja siihen, että meidän pitäisi löytää yhdessä keinoja siihen, miten voisimme toisaalta ennalta ehkäistä huumeiden käytön lisääntymistä ja toisaalta ohjata huumeiden käyttäjiä hoitoon ja palveluiden piiriin, jos heillä on huumeongelma. Sen sijaan en usko siihen, että yhteisellä rangaistuspolitiikalla saisimme huumeiden käytön vähenemään.

Sen vuoksi tuen erittäin lämpimästi sitä, että katsoisimme tätä vakavaa kysymystä yhdessä Pohjoismaiden tasolla ja yrittäisimme löytää siihen tehokkaampia keinoja kuin nämä nykyiset keinot, jotka todellakin tuottavat syrjäyttäviä rakenteita, kuten edellä puhuja juuri hyvin sanoi. 

 

Skandinavisk oversettelse

Ordförande! Jag vill kommentera tanken att i synnerhet narkotikapolitiken vore en nationell fråga som bör lösas i de nationella parlamenten. Det tycker jag absolut inte är fallet.

Det finns social- och hälsopolitiska frågor som säkert bäst kan lösas i vart och ett av våra länder. Det ökade bruket av narkotika är dock en fråga som uttryckligen handlar om att överskrida gränser och om att vi tillsammans måste finna metoder att å ena sidan förebygga ett ökat narkotikamissbruk och å andra sidan hänvisa narkotikamissbrukare till vård och tjänster om de har ett narkotikaproblem. Däremot tror jag inte att vi genom en gemensam straffpolitik kan minska narkotikamissbruket.

Därför stödjer jag varmt idén att vi tillsammans på nordisk nivå ska granska detta allvarliga problem och försöka finna effektivare metoder än de nuvarande, som faktiskt skapar marginaliserande strukturer, liksom föregående talare konstaterade.