Höringsutkast: Nordiskt samarbetsprogram for justitsområdet 2025-2030

20.03.24 | Consultation
De nordiska justitieministrarna är i färd med att utarbeta ett nytt samarbetsprogram. Programmet ska beskriva de politiska prioriteringar och målsättningar som ska gälla för samarbetet i Nordiska ministerrådets justitiesektor under perioden 2025-2030.

Informasjon

Tidsfrist
fre, 26/04/2024 - 11:59 PM

I Nordiska ministerrådets justitiesektor samarbetar de nordiska justitieministrarna (MR-JUST). Ministrarna bistås av en ämbetsmannakommitté (ÄK-JUST). Sektorn förfogar över en budget som finansierar projekt som är relevanta för samarbetet inom sektorn.  

 

De nordiska justitieministrarna har godkänt ett utkast till ett nytt samarbetsprogram som ska gälla för perioden 2025-2030. Utkastet beskriver målsättningar inom de tre insatsområdena ”Nordisk rättsenhet”, ”Rättssäkerhet i Norden” och ”Förebyggande och bekämpande av kriminalitet”.  

 

Inom området ”Nordisk rättsenhet” är målsättningen bl.a. att förebygga och motverka gränshinder som uppstår på grund av lagstiftningsmässiga förhållanden i de nordiska länderna.  

 

Inom området ”Rättssäkerhet i Norden” berör målsättningarna arbetet med att upprätthålla rättssäkerheten för alla invånare och företag i Norden och skyddandet av grundläggande rättigheter, bland annat med anledning av digitaliseringen av den offentliga sektorn. 

 

Inom området ”Förebyggande och bekämpande av kriminalitet” berör målsättningarna bl.a. arbetet med att förebygga och bekämpa organiserad kriminalitet, gängkriminalitet, människohandel, kriminalitet på internet och att förebygga och förhindra våld i nära relationer.   

 

Samarbetet inom justitiesektorn bidrar till de strategiska prioriteringarna om ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden som ingår i Vår Vision 2030. 

Se höringsutkast