Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Utlysning: Gränsregionalt samarbete 2025-2027

03.05.24 | Støttemulighet
Målet med utlysningen är att stötta gränsregionala strategiska insatser i Norden som:

1. främjar gränsregional utveckling i linje med Nordiska ministerrådets samarbetsprogram för regional utveckling och planering 2025–2030, samt målsättningarna i Vision 2030,

2. syftar till ett välfungerande gränsregionalt samarbete,

3. arbetar för att lösa problem som hämmar regional tillväxt, mobilitet och integration, på grund av nationella gränser.

Informasjon

Støttekategori
Støtteordninger
Tidsfrist
fre, 14/06/2024 - 23:59
Økonomisk rammeverk
8,5 miljoner DKK per år under åren 2025-2027
Land
Sverige
Danmark
Norge
Island
Finland
Færøyene
Grønland
Åland

Det ska vara enkelt att leva, studera, arbeta, resa och driva företag i hela Norden och över de nordiska gränserna. Det övergripande syftet med utlysningen är att stötta och främja gränsregionalt samarbete i gränsnära och kulturellt sammanhängande regioner i Norden. 

 

Det gränsregionala samarbetet ska bidra till att uppnå de nordiska statsministrarnas vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030 (Vision 2030). Territoriell gränsöverskridande samverkan spelar en stor roll då det är i gränsregionerna som ett integrerat Norden i praktiken utvecklas och uppnås. Genom territoriell gränsöverskridande samverkan kan vi utveckla gränsregionerna, öka den nordiska integrationen och minska de negativa effekter som kan uppstå av att vara lokaliserade på olika sidor av en gräns.

Vem kan ansöka?

Stöd kan beviljas till medlemsorganisationer huvudsakligen bestående av kommuner och/eller regioner från minst två nordiska länder inom en gränsregion i Norden som arbetar med att främja gränsöverskridande territoriell samverkan i gränsnära regioner. Medlemsorganisationen ska ha en gemensam beslutsorganisation med representation från olika sidor av gränsen.

Ansökningskriterier

Alla ansökningar kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

  • Ansökningens förmåga att främja gränsregional utveckling i linje med Vision 2030
  • Ansökningens förmåga att främja insatser som levererar på målen i Nordiska ministerrådets kommande samarbetsprogram för regional utveckling och planering för 2025–2030.
  • Ansökningens förmåga att samla idéer, skapa nätverk och mobilisera andra ekonomiska resurser till det gränsregionala samarbetet.
  • Ansökningens förmåga att ta vara på möjligheter för invånare och näringsliv i funktionella gränsregioner.
  • Ansökningens förmåga att lösa praktiska problem som hämmar regional tillväxt, mobilitet och integration, på grund av nationella gränser.

 

Ansökare hänvisas till utkastet till Nordiska ministerrådets kommande samarbetsprogram för regional utveckling och planering för 2025–2030 som finns tillgängligt här:

Ekonomisk ram

Utlysningen förväntas omfatta ca. 8,5 miljoner DKK per år, under åren 2025–2027. Ansökningar som tilldelas medel i denna utlysning beviljas ett årligt ramkontrakt för den treåriga perioden 2025–2027. Eftersom Nordiska ministerrådets budget är ett-årig är dock finansieringen beroende av de årliga budgetbesluten. Budget 2025 förväntas godkännas av samarbetsministrarna i oktober 2024.

 

Utlysningens medel fördelas och ansökningarna prioriteras utifrån antalet inkomna ansökningar, det totala ansökta beloppet, samt utifrån graden av uppfyllelse av ovan nämnda ansökningskriterier. Vid fördelning av medel kan sekretariatet tilldela stöd med ett mindre belopp än det ansökta beloppet.

 

Utvärdering av ansökningar planeras till augusti 2024. Preliminära besked om tilldelning förväntas kunna ges under september 2024.

Så söker du stöd

Alla ansökningar ska bestå av en projektbeskrivning och en budget som bilaga till projektbeskrivningen. Ansökare ska använda de mallar som länkas nedan:

Projektbeskrivningen ska inkludera detaljer om projektets syfte och mål. I beskrivningen ska det också redogöras för hur projektet uppfyller Nordiska ministerrådets villkor för stöd. Sist i dokumentet hittar du en vägledning till hur du ska fylla i beskrivningen samt hjälpredskap till formuleringen och Nordiska ministerrådets politiska prioriteringar.

 

Budgetschemat består av fyra flikar som alla ska fyllas i: Budget, Budgetanteckningar, Budgetöversikt och Budget 2025-2027. Notera att budgeten ska fyllas i och senare rapporteras in i danska kronor (DKK).

 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

Ansökan

Eventuella frågor kring ansökningsprocessen kan skickas till Louise Wiberg på lousve@norden.org.

Ansökningar skickas per e-mail till Louise Wiberg, lousve@norden.org och Lotta Landmark lotlan@norden.org.

Kontakt