Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Anbudsinbjudan för projekt om Styrmedel och åtgärder för ökad återvätning

22.04.24 | Støttemulighet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Styrmedel och åtgärder för ökad återvätning. Tidsfrist för inlämning av anbud är 11.06.2024.

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
tir, 11/06/2024 - 15:00
Økonomisk rammeverk
400 000 DKK
Land
Norge
Danmark
Finland
Island
Sverige
Grønland
Færøyene
Åland

Bakgrund

Restaurering av våtmarker genom återvätning på skogsmark, jordbruksmark och i urbana/exploaterade områden kan vara en potentiellt viktig klimatåtgärd i nordiska länder. Dikade organogena marker leder till att torven bryts ned och koldioxid (CO2) och lustgas (N2O) avgår. Att hydrologiskt återställa dessa marker kan begränsa utsläppen eller i vissa fall innebära ett nettoupptag av utsläppen (kolinlagring). Hur stor effekten blir beror bland annat på vattennivåer, markens bördighet och den omgivande vegetationen samt resiliensen mot klimatförändringar eller andra yttre faktorer. 

Flera internationella överenskommelser betonar vikten av att återställa marker som försämrats på grund av mänskliga aktiviteter för att säkerställa ekologiska funktioner och ekosystemtjänster som t.ex. klimatreglering. Kunming-Montreal ramverket innebär målsättningar om att restaurera åtminstone 30 % av degraderade terrestra miljöer till 2030. I EU:s strategi för biologisk mångfald poängteras att investeringar i naturkapital, som t.ex. restaurering av kolrika livsmiljöer, är en viktig åtgärd som både erbjuder ekonomiska multiplikatorer och positiva klimateffekter. Förslaget till naturrestaureringsförordning lyfter fram återvätning av dränerade organiska jordar som används i jordbruket som ett bidrag för såväl biologisk mångfald som för en avsevärd minskning av växthusgasutsläppen. EU-kommissionens beslut 2022 om att höja målet för det samlade upptaget från skog och mark (LULUCF) inom EU har inneburit att åtgärder för att minska utsläpp eller öka kolinlagring blir allt viktigare på den politiska agendan. 

I flera nordiska länder har återvätning av organogen mark på skogs- och jordbruksmark lyfts fram som en viktig åtgärd i arbetet med att uppnå nationella och/eller internationella klimat- och miljömål. Här ges några övergripande exempel på tillvägagångssätten i olika nordiska länder. 

Syfte med projektet

Genom denna utlysning vill vi öka kunskapen om och jämföra målsättningarna bakom satsningar på återvätning i olika nordiska länder, de beräknade effekterna satsningarna ska ge, samt vilka styrmedel och åtgärder som används för att uppnå målen. Vi söker svar på följande frågeställningar:

 • Vilken är huvudmålsättningen bakom satsningar på återvätning i de olika nordiska länderna och hur skiljer sig satsningarna åt? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
 • Hur används återvätning som klimatåtgärd i olika nordiska länder? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
 • Vilka styrmedel/åtgärder används för att ge incitament till olika aktörer att vidta återvätningsinsatser? Detta kan analyseras genom att exempelvis undersöka;
 • Hur kan vi lära oss från de nordiska ländernas strategier när det gäller att uppskatta:
  • Direkta effekter på klimat och miljö.
  • Indirekta effekter på t.ex. omgivande mark, produktionsmöjligheter, infrastruktur.
  • Synergier/konflikter med andra samhällsmål.
  • Kostnadseffektivitet t.ex. vad gäller vilken effekt avsatta medel har.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK. moms (VAT)) ingår i budgeten. Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling.

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 11. juni, 2024, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/1159/2024

 

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

Vid helhetsutvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid 

 • Arbetsplan - Upplägg och planering av arbetet
 • Metoder och hur relevant data och information skall samlas in och bearbetas
 • Kompetens och kvalifikationer samt ansvarsfördelning mellan de som utför projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång per person, lön per timme (och övriga utgifter)
 • Anbudsgivarens referenser på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet 

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här: 

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud. 

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna: