Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Pulje: Projekt om integration af flygtninge og indvandrere i Norden

09.02.24 | Fjármögnunarmöguleiki
De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal prioriteres højt. Dette er udmøntet i et samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere. I 2020 besluttede samarbejdsministrene at forlænge programmet til og med 2024. Der er i den forbindelse afsat en pulje til finansiering af projekter i de nordiske lande Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende lande Åland, Færøerne og Grønland.

Upplýsingar

Flokker
Kall eftir tillögum
Deadline
Sun, 16/06/2024 - 23:59
Financial framework
Der er afsat 2.500.000 DKK til integrationspuljen. Der kan ansøges om beløb mellem 500.000 DKK og 1.500.000 DKK.
Countries
Noregur
Danmörk
Svíþjóð
Finnland
Færeyjar
Álandseyjar
Grænland
Ísland

Vision 2030 og strategiske prioriteringer

Integrationsprogrammet er først og fremmest koblet til målene for de strategiske prioriteringer om et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. For at realisere disse to prioriteringer kræves tilstrækkelig med arbejdskraft med de rette kompetencer som kan imødekomme arbejdsmarkedets behov. Det kræves også at en høj andel af befolkningen er i stabilt arbejde og kan forsørge sig selv. Ligeledes kræves det at flygtninge og indvandrere bliver aktive samfundsborgere med vægt på inklusion, ligestilling og ikke diskrimination, hvorved den nordiske sammenhængskraft styrkes.

I programperioden for 2022 til 2024 vil der primært blive fokuseret på udfordringer og løsninger relateret til uddannelse og arbejdsmarked. 

Formål

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden. 

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

 • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
 • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
 • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

Hvem kan ansøge:

Kommunale, regionale og nationale myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner, samt NGO’er i de nordiske lande kan ansøge om midler til projektstøtte. Private virksomheder kan ikke være hovedansøger men kan inkluderes som projektpartner.

Ansøgningsbeløb

Der er afsat 2.500.000 DKK til integrationspuljen. Der kan ansøges om beløb mellem 500.000 DKK og 1.500.000 DKK.

Vurderingskriterier

Projektet vurderes i forhold til i hvilken grad det lever op til et eller flere tematiske målsætninger for integrationsprogrammet.

Et konkurrencedygtigt Norden

 • Det nordiske samarbejde skal bidrage til at flygtninge og indvandrere kan få brugt deres kompetencer og potentiale bl.a. gennem uddannelse og opkvalificering. Dette skal ske ved at bidrage til at udvikle løsninger på de udfordringer fremtidens arbejdsliv vil byde på, hvor der er         behov for at sikre at flygtninge og indvandrere blandt andet har de digitale og sproglige færdigheder som behøves for at klare sig på arbejdsmarkedet.

Et socialt bæredygtigt Norden

 • Det nordiske samarbejde skal bidrage til at flygtninge og indvandrere får en aktiv samfundsdeltagelse, deriblandt deltagelse i idræts- og foreningsliv. Dette skal ske gennem bidrag til viden og projekter om styrkelsen af fællesskab, tillid og ikke diskrimination på både et individuelt og strukturelt niveau.
 • Det nordiske samarbejde skal bidrage til at forskellen i arbejdsdeltagelse mellem mænd og kvinder bliver mindre, deriblandt ved at styrke opmærksomheden på de barrierer som særligt kvinder møder i forhold til deltagelse

Projektet vurderes også i forhold til i hvilken grad det lever op til følgende målsætninger for puljen

 • Styrker det nordiske samarbejde om integration, fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden
 • Spreder og deler viden og erfaringer om integration
 • Bringer nordiske aktører sammen

Projekt kriterier

 • Projektansøgningen skal besvare Nordisk ministerråds projektkriterier og opbygning, herunder budget og i hvilken grad projekter adresserer ligestilling og unges involvering.
 • Nordisk nytte. Projektet bør styrke samarbejde på tværs af sektorer, og lande og etablere nye netværk og projektresultater bør komme de nordiske lande til gode.
 • Alle projekter skal involvere mindst tre af de følgende lande: Sverige, Danmark, Norge, Island, Finland, Færøerne, Grønland eller Åland. 
 • Projektdeltagere bør dokumentere erfaring og kompetencer
 • Ansøgere må dokumentere organisatorisk kapacitet i forhold til at implementere projekter inden for den tidsmæssige ramme, sikre fremdrift i projektet og narrativ samt økonomisk afrapportering.
 • Fyldestgørende kommunikationsplan hvor der kommunikeres om projektets resultater og mulig impact i forhold til relevante aktører.

Ansøgningsproces og tidsplan

 • Udfyld ansøgningsdokument og budget. Dokumenter kan hentes her. https://www.norden.org/da/information/saadan-ansoeger-du-om-stoette-fra-nordisk-ministerraad
 • Send til annmos@norden.org senest den 16. juni 2024 med kopi til friman@norden.org 
 • Ansøger modtager bekræftelsesmail som kvittering for indsendt ansøgning. I tilfælde af manglende kvittering bedes ansøger kontakte Nordisk Ministerråds sekretariat telefonisk.
 • Ansøgning skal formuleres på svensk, norsk, dansk eller engelsk
 • Referencegruppen tilknyttet integrationsprogrammet vurderer projektansøgningerne og foretager udvælgelse af hvilke projekter der tildeles bevilling, hvorefter dette godkendes af den nordiske samarbejdskomite.
 • Beslutning om tildeling kommunikeres til ansøgere senest den 15. september 2024.
 • Nordisk Ministerråds sekretariat er ansvarlig for kontrakt og administration af projektet.
 • Projekt start: Oktober 2024
 • Projekt afslutning: Oktober 2025