Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Anbudsinbjudan: Bruk av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och potentialen att påverka beteende

16.04.24 | Støttemulighet
Den Nordiska arbetsgruppen för Miljö och Ekonomi (NME) under Nordiska ministerrådet välkomnar anbud för ett projekt om Bruk av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och potentialen att påverka beteende. Tidsfrist för inlämning av anbud är 03.06.2024.

Informasjon

Støttekategori
Offentlig innkjøp
Tidsfrist
man, 03/06/2024 - 15:00
Økonomisk rammeverk
400 000 DKK
Land
Danmark
Norge
Færøyene
Finland
Grønland
Sverige
Åland
Island

Bakgrund

I behovet av förändring mot en mer hållbar och grönare ekonomi visar stora ekonomier som USA och EU politisk vilja till nya och mer aktiva ingrepp i form av reglerande och ekonomiska styrmedel. De nordiska länderna har en tradition av att använda ekonomiska och reglerande styrmedel i miljöpolitiken. Inom miljöpolitiken motiveras användningen av miljöavgifter som ett instrument för att uppnå antagna miljömål ofta av behovet av en högre grad av internalisering av miljökostnader i marknadspriserna. Det förväntas ofta att miljöavgifter, ofta i kombination med andra styrmedel, skall bidra till att förändra incitamentsstrukturen för marknadsaktörerna och därmed leda till beteendeförändringar som i större eller mindre grad minskar de negativa miljökonsekvenserna av existerande beteendemönster. Andra syften med användningen av miljöavgifter kan vara mer indirekta, t.ex. ska avgifterna bidra till finansieringen av miljöåtgärder eller för att på lång sikt stimulera teknisk utveckling och innovation av miljövänliga alternativ. Miljöskatter och miljöavgifter kan också ha en viss fiskal betydelse.

 

Teoretiskt sett kommer en avgift, ifall allt annat hålls lika, att bidra till att höja marknadspriset och att detta kan leda till en lägre volym av de varor/tjänster som omfattas av avgiften. Sambandet mellan avgiftens storlek och den förväntade marknadsreaktionen i form av ökat marknadspris och lägre såld volym kommer att variera mellan olika marknader och typer av varor/tjänster. Det antas dock ofta att det finns ett orsakssamband mellan avgiftens storlek och de faktiska förändringarna i marknadspris och realiserad volym. Hur mycket efterfrågan på varan eller tjänsten reagerar på prisförändringen kan uppskattas med hjälp av priselasticiteter i den mån sådana finns tillgängliga. Marknadsaktörerna reagerar dock ofta olika på förändrade prissignaler. Detta beror delvis på individuella förutsättningar, uppfattade ramvillkor och möjligheter till anpassning samt eventuell informationsbias. Dessutom förutsätter sådana uppskattningar att marknadsaktörerna agerar rationellt, vilket inte alltid är fallet.

Syfte med projektet

I projektet ska konsulten: 

 1. Analysera och kortfattat beskriva ett urval av olika typer av miljösavgifter som används, eller nyligen har använts, i de nordiska länderna (minst 3 nordiska länder), där avgifterna sannolikt har lett till betydande och eventuellt bestående förändringar i marknadsvolymen för de varor/tjänster som omfattas av avgiften.

   

 2. Analysera och kortfattat beskriva ett urval av olika typer av miljöavgifter som används, eller nyligen har använts, i de nordiska länderna (minst 3 nordiska länder) där avgiften inte förefaller ha lett till betydande och bestående förändringar i marknadsvolymen för de varor/tjänster som omfattas av avgiften. I detta sammanhang och i punkt 1 bör hänvisning göras till eventuella undersökningar och rapporter där effekterna av det politiska instrumentet har analyserats.

   

 3. Analysera och beskriv olika troliga orsaker till skillnader i resultat i form av förändringar i marknadsvolym mellan varor/tjänster i avsnitt 1 och 2 ovan. Analysera och förklara särskilt om storleken på eventuella avgifter, i förhållande till marknadspriset, har varit/är eller kan vara en viktig orsak till skillnader i resultat mellan varor/tjänster i punkterna 1 och 2 ovan. Frågan om priselasticitetens betydelse för beteendeförändringen bör också diskuteras här.

Budget

Budgetramen för projektet är 400 000 DKK. (moms (VAT)) ingår i budgeten. Budgetramen ska täcka konsultens normala utgifter för att utföra projektet samt eventuella reseutgifter och utgifter knutna till resultatförmedling. 

Tidsfrister

Anbudet skall vara Nordiska ministerrådets arbetsgrupp NME tillhanda senast den 3. juni, 2024, kl. 15:00 CET. Alla dokument skall vara inlämnade vid denna tidpunkt. Material som inkommit efter detta datum tas inte i beaktande. Beslut tas i början av juni och alla som lämnat projektförslag kommer att informeras om beslutet. Närmare datum för rapportering och slutrapport fastställs i samband med kontraktet.

Anbud

De öppna anbuden skall skickas per e-post till registraturen på NME:s förvaltningsorgan (registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi ) och använder sig av något av de nordiska språken eller engelska för projektbeskrivnings-/ansökningsformuläret samt tillhörande obligatoriskt budgetschema. I anbudet skall hänvisas till diarienummer EPOELY/1105/2024

Länk till anbudsutlysningen finns även här:

Bifoga de bilagor som närmare beskriver de faktorer vi beaktar vid utvärderingen som den fristående projektbeskrivningen och CV: s. CV:s skickas som samlad separat fil.

 

Vid helhetsutvärdering av anbudsgivare kommer vikt att läggas vid 

 • Arbetsplan - Upplägg och planering av arbetet
 • Metoder och hur relevant data och information skall samlas in och bearbetas
 • Kompetens och kvalifikationer samt ansvarsfördelning mellan de som utför projektet
 • Kostnader för planerad tidsåtgång per person, lön per timme (och övriga utgifter)
 • Anbudsgivarens referenser på området
 • Vilka nordiska kontakter och nätverk som kommer att användas i projektet samt färdigheter att förstå de nordiska språken
 • Tidsplan
 • Planerad informationsspridning av projektet 

 

Enligt Nordiska ministerrådets stödordning, bör projektet gagna Norden. Därför ska varje projekt inkludera minst tre av de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. 

Mera information om Nordiska ministerrådets stödordning finns här:

NME kommer att välja uppdragstagare utifrån gruppmedlemmarnas bedömning av anbuden. Arbetsgruppen förbehåller sig rätten att förkasta alla anbud.

 

För ytterligare detaljer kring projektinnehåll och finansieringskrav, se bilagorna: