Guide: flytte fra Danmark

Flytte fra Danmark til udlandet
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Danmark til et annet nordisk land.

Meld flytting til folkeregisteret

Hvis du skal flytte til et annet land, må du melde flytting til folkeregisteret i kommunen du er registrert i, før du reiser. Alle som flytter til utlandet, må registreres som utreist i folkeregisteret.

Du må melde flytting til folkeregisteret senest fem dager etter flytting. Hvis du ikke melder flytting, kan du få en bot.

Opphold på mindre enn seks måneder

Hvis du ikke oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet, kan du be folkeregisteret om å få fortsette å være registrert med bopel i Danmark.

Det krever imidlertid vanligvis at du har full råderett over den danske boligen din i hele perioden. Det har du ikke hvis boligen er framleid, lånt eller leid ut.

Hvis du ikke har full tilgang til boligen, kan kommunen imidlertid foreta en konkret vurdering av om du kan bli boende og altså fortsatt være registrert med bopel i Danmark.

Hjemme i helger og ferier

Hvis du på grunn av arbeid oppholder deg mer enn seks måneder i utlandet, men tilbringer de fleste helger, helligdager og ferier i boligen din i Danmark, har du også rett til å forbli registrert i landet.

Den samme regelen gjelder for din ektefelle/partner og barn hvis de har blitt med til utlandet.

Flytting til et annet nordisk land

Når du flytter til Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøyene fra Danmark, må du før avreise melde flytting til folkeregisteret i kommunen du er registrert i.

Du må også melde flytting i det andre nordiske landet til den lokale registreringsmyndigheten innen fristen som gjelder for melding av flytting i det aktuelle landet.

Du må ta med legitimasjon, inklusive bevis på statsborgerskap (pass) og oppgi personnummer og tidligere adresse i Danmark.

Folkeregisteret i kommunen du har flyttet fra i Danmark, kan bare registrere deg som utreist av landet når de har fått beskjed fra folkeregisteret i tilflyttingskommunen om at du nå er registrert der.

Når du flytter mellom de nordiske landene, er du omfattet av en internordisk folkeregistreringsavtale som er inngått mellom landene. Denne avtalen betyr at du bare skal være registrert ett sted i Norden.

Meld flytting til posten

Hvis du flytter til utlandet, kan du be Postnord om å ettersende posten til den nye adressen din i seks måneder. Postnord ettersender ikke aviser, blader, magasiner og pakker til utlandet.

Skatt

Du må opplyse SKAT om at du har flyttet til et annet land. Du kan lese mer om dette på SKATs nettsted.

Trygd og sykeforsikring

Hvis du flytter til utlandet for å jobbe og ikke lenger har adresse i Danmark, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret.

Dermed opphører din sosialforsikring i Danmark, og du må levere inn helsetrygdkortet til kommunen. Du er ikke sosialforsikret under for eksempel ferie i Danmark.

Danmark har inngått en trygdeavtale med de andre nordiske landene, EØS og en rekke andre land.

A-kasse og dagpenger

Hvis du skal flytte fra Danmark til et annet nordisk land, kan du ta med deg dine oppsparte dagpengerettigheter.

Hvis du har vært medlem av en dansk a-kasse, kan du overføre de danske forsikrings- og ansettelsesperiodene til arbeidsløshetsforsikringen i et annet nordisk land.

Den perioden du var forsikret i en dansk a-kasse, teller med i beregningen av når du har rett til dagpenger i det andre nordiske landet.

Hvis du ønsker å få medregnet forsikrings- og arbeidsperiodene dine i en arbeidsløshetsforsikring i et annet EØS-land, må du ha en attest på dem. A-kassen utsteder attesten, som heter dokument PD U1. Du må bruke blanketten EØS 4 for å søke om attesten.

Bil

Hvis du flytter til utlandet og har bil, kan du ofte få refundert en del av den danske registreringsavgiften. Det kan du lese mer på SKATs nettsted.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.