Om Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. MR-FINANS møtes en gang i året og diskuterer de områdene i finanspolitikken der nordisk samarbeid kan skape større verdi enn hvis landene handlet individuelt.

Gjennomgående punkter i arbeidet er:

  1. å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst,
  2. å utvikle de nordiske velferdsmodellene,
  3. å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og
  4. å fremme nordiske interesser internasjonalt.

Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.

Contact information