Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Nordisk samarbejde på social- og sundhedsområdet

Nordic Council of Ministers
Photographer
Oddleiv Apneseth
En stærk indsats for sundhed og social tryghed for alle er fundamentet i de nordiske lande. Det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet handler om at udvikle og styrke den nordiske velfærdsmodel til gavn for borgerne i Norden.

Samarbejdet er baseret på de nordiske landes fælles værdier, som udgør fundamentet i den nordiske velfærdsmodel. Principperne i velfærdssamfundet i Norden drejer sig om, at alle statsborgere får forudsætninger for lige muligheder, om social solidaritet og tryghed for alle, uanset køn, etnicitet, religion, overbevisning, funktionsevne, alder og seksuel orientering. Det handler om sociale rettigheder og princippet om, at alle skal have lige adgang til social- og sundhedstjenester, uddannelse og kultur. Det gælder også omsorgen for de socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet. Globaliseringen, den demografiske udvikling og den økonomiske krise har sat velfærdsstaten under pres, og de nordiske lande må stå sammen om at møde udfordringerne.

Det nordiske samarbejde på social- og sundhedsområdet er koncentreret om udvikling og bæredygtigheden af det nordiske velfærdssamfund, og ses i et europæisk/globalt perspektiv. Det er nødvendigt at tilpasse sundheds- og velfærdspolitikken så ledes, at landene bevarer det sociale sikkerhedsnet og undgår marginalisering af udsatte grupper og samtidig sikrer fortsat hurtig omstrukturering og stærk konkurrencekraft. Samtidig skal social- og sundhedstjenesterne være stabile og af høj kvalitet.

Det er nødvendigt med en forstærket indsats for at styrke folkesundheden i alle dele af befolkningen. Et målrettet arbejde for at identificere og fjerne grænsehindringer er en opgave for det nordiske samarbejde, samtidig med at det viser den praktiske nytte af samarbejdet for 
statsborgerne i Norden.

Tre vigtige aftaler er:

 • Den nordiske konvention om social sikring
 • Den nordiske konvention om social bistand og sociale ydelser
 • Overenskomsten om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper inden for sundhedsvæsenet og veterinærvæsenet.
   

Hvad betyder det nordiske samarbejde om sundhed for dig?

Samarbejdsprogrammet fokuserer på fire specifikke mål som skal styrke en bæredygtig velfærd og sundhed i Norden. Det betyder, at samarbejdet skal sikre følgende for borgere i norden:

 1. Social tryghed i Norden på et arbejdsmarked under stadig forandring
 2. Målrettet indsats for forebyggelse
 3. Styrke kvalitet og sikkerhed i social- og sundhedsvæsenet
 4. Fremme innovation og forskning.
   

Organisering af arbejdet

De nordiske regeringers samarbejde inden for social- og sundhedsområdet ledes af Ministerrådet for Social- og Helsepolitik (MR-S). Arbejdet understøttes af embedsmandskomiteen, EK-S.

Til at realisere de fire overordnede mål har sektoren følgende virkemidler:

 • Den nordiske institution Nordens Velfærdscenter (NVC)
 • De nordiske samarbejdsorganer NOMESKO/ NOSOSKO, Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse og NIOM AS
 • Nordiske arbejdsgrupper/ekspertgrupper
   

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.