Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

50 exempel på hållbar konsumtion och produktion

19.02.18 | Nyhet
Mennesker på café
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Trots att de nordiska länderna i allmänhet klarar sig bra i hållbarhetsjämförelser, överskrider konsumtionen i Norden avsevärt den ekologiska tröskeln för hållbarhet och rättvis konsumtion. Med en sammanställning av 50 praktiska exempel på hållbar konsumtion och produktion (HKP) uppmuntrar Nordiska ministerrådet alla centrala intressegrupper i Norden till snabbare åtgärder och sprider internationella erfarenheter.

Exemplen, som beskrivs i tre rapporter, omfattar en bred uppsättning möjligheter och aktörer som kan åstadkomma den nödvändiga förändringen, medräknat den offentliga och privata sektorn, forskningssamfundet, ideella organisationer, stadsplanerare och förändringsagenter.

Lösningarna som presenteras inkluderar teman som hållbar livsstil och utbildning, hållbar offentlig upphandling, hållbar turism, konsumentupplysning om HKP, hållbart byggande och hållbara livsmedelssystem, och de är direkt sammankopplade med FN:s 10-åriga ramverk för hållbara konsumtions- och produktionsmönster (10 YFP).

De nyligen publicerade exemplen på bästa praxis i Norden innehåller framgångshistorier och lärdomar om hållbara livsmedelssystem samt hållbara byggnader och hållbart byggande.

Ett exempel som framhålls är framgångsrikt främjande av ekologiskt jordbruk och introduktion av insekter som hållbar mat i Danmark. Innovativa exempel från Island, Finland, Sverige och Norge visar hur utnyttjande av hållbarare byggnadsmaterial, som trä, och/eller tillämpning av ekosystembaserade synvinklar i husdesign och stadsplanering, på ett konkret sätt kan främja klimatanpassad utveckling.

Uppmuntrar uppskalning av åtgärder

Exemplen på bästa praxis har valts bland ett antal nordiska fall av Gaia Consulting och Nordiska ministerrådets HKP-arbetsgrupp.

”De nordiska länderna har aktivt och framgångsrikt arbetat på olika nationella och internationella arenor för att förhindra resursbrist och ohållbar användning av naturresurser. Därtill har de nordiska länderna identifierat och genomfört ett antal innovativa partnerskap som nyttiggör den privata sektorns expertis och affärspotential för en utveckling mot hållbarare konsumtions- och produktionsmönster. Det finns dock stort utrymme för snabbare åtgärder i Norden liksom också internationellt, och dessa exempel är tänkta att bidra till att uppmuntra och skyndsamt skala upp sådana åtgärder,” säger Mikko Halonen från Gaia Consulting.

Alla exempelfall från de tre nordiska studierna har även publicerats på FN:s webbportal för 10YFP, SCP Clearinghouse.