Nordisk energisamarbeid

Sterkt i dag – sterkere i morgen

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
27. oktober 2015 vedtok Nordisk ministerråd for næring, energi og regionalpolitikk (MR-NER) å foreta en strategisk gjennomlysning av det nordiske samarbeidet om energi og hvordan det kan utvikles de neste 5–10 årene. Den strategiske gjennomlysningen er del av Nordisk ministerråds reformprosjekt, som ble initiert av generalsekretær Dagfinn Høybråten. Det er tidligere foretatt strategiske gjennomlysninger av samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk, helse og arbeidsmarked. Mandatet var å legge fram 10–15 konkrete forslag som ytterligere kunne styrke samarbeidet på områder der betydelige positive resultater er oppnådd i løpet av de siste to tiårene.Klimakonferansen i Paris i desember 2015 og EUs ambisjoner om å arbeide fram mot en europeisk energiunion gjør denne gjennomlysningen spesielt aktuell. Den er også basert på de enkelte nordiske landenes gjennomlysning av sin nasjonale klima- og energipolitikk. Det geopolitiske landskapet er for øyeblikket i endring – global handels- og klimapolitikk er under pres, og nasjonalistiske tendenser gjør seg gjeldende i mange land. Dette byr på en rekke utfordringer for det nordiske energisamarbeidet, som har oppnådd banebrytende resultater basert på samarbeid på tvers av grensene. En rekke studier har også vist at Norden har hentet tilsvarende dramatiske velferdsmessige gevinster. Nå er tiden inne for å vurdere hvordan de nordiske landene kan bygge videre på denne suksessen til tross for ugunstige internasjonale trender. Denne gjennomlysningen har som mål å identifisere disse utfordringene, legge fram forslag til hvordan de nordiske landene kan gå videre, og inspirere til ytterligere diskusjon og debatt.
Publikasjonsnummer
2017:733