Ungdom, identitet og forbruk - Det handler om å leve

Fase 1- Kartleggingsrapport. Fase 2 - Arbeidsseminar 15.-16. 3. 2005, Hamar, Norge

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Intensjonen med prosjektet "Ungdom, identitet og forbruk" har vært å forbedre forbrukerkunnskapen blant unge, bl.a. ved å stimulere til økt bruk av informasjonsteknologi, og at fremme undervisning om forbrukerkunnskaper innen temaene personlig økonomi, reklame/kommersiell påvirkning og forbrukerrettigheter. Prosjektet fokuserer på de kunnskapsbehov hjemmeboende unge trenger i sin rolle som forbrukere, og som medlemmer av sine husholdninger. Første del er en kartlegging av et utvalg av materiell og aktiviteter på området forbrukerundervisning i de fem nordiske land. Andre del rapporterer fra et arbeidsseminar, hvor resultatene av kartleggingen og andre erfaringer fra formidling mot barn og unge på området ble presentert. Rapporten gir også noen anbefalinger for videre arbeid.
Publikasjonsnummer
2005:421