Finsk föräldrapenning

Suomen etuudet lapsiperheille
Här kan du läsa om finsk föräldrapenning, det vill säga moderskapsunderstöd och föräldrapenning av olika slag. Informationen gäller även Åland.

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar ut flera olika förmåner till barnfamiljer som omfattas av den sociala tryggheten i Finland. På den här sidan beskrivs i kronologisk ordning först om moderskapsunderstöd och sedan om olika slags föräldradagpenningar.

Föräldradagpenningarna reformerades och en ny lag om dem trädde i kraft den 1 augusti 2022. Den nya föräldrapenningen betalas ut när den beräknade tidpunkten för barnets födelse var den 4 september 2022 eller senare.

Information om barnavårdsstöd, dvs. stöd för hemvård och stöd för privat dagvård hittar du på sidan Barnomsorg i Finland. Barnbidrag kan du läsa om på sidan Finskt barnbidrag.

Moderskapsunderstöd

När du har varit gravid i minst 5 månader (154 dagar) kan du ansöka om moderskapsunderstöd. Som moderskapsunderstöd kan du välja antingen pengar eller en moderskapsförpackning, som innehåller babykläder och barnavårdsartiklar. Om du tar ut understödet i pengar får du 170 euro som du inte behöver betala skatt för.

Läs mer om moderskapsunderstöd på FPA:s webbplats. Du kan läsa mer om graviditet och förlossning på sidan Graviditet och förlossning i Finland.

Föräldraledighet och föräldradagpenning när beräknad tidpunkt för barnets födelse var före den 4 september 2022

När du har fått barn kan du ansöka om föräldradagpenning hos FPA. Den består av moderskapspenning, faderskapspenning och särskild moderskapspenning, som du får om du inte kan arbeta på grund av riskfyllda arbetsförhållanden. För att få dagpenning måste du omfattas av sjukförsäkringen i Finland i minst 180 dagar omedelbart före barnets födelse. Om du har varit försäkrad i ett annat nordiskt land eller ett EU-/EES-land kan den tiden också räknas med.

Moderskapspenning och särskild moderskapspenning

Du kan ta ut mammaledighet 30–50 vardagar, det vill säga cirka 5–8 veckor, före beräknad förlossning. Du kan själv bestämma när du vill börja din mammaledighet. Moderskapspenning betalas ut till mamman för 105 vardagar. Om ditt arbete innebär vissa riskfaktorer kan du ansöka om särskild moderskapspenning tidigare.

Föräldrapenning

Efter moderskapspenning betalas föräldrapenning ut i 158 vardagar till en av föräldrarna. Pappan och mamman kan dela på föräldraledigheten under samma period, då båda får partiell föräldrapenning från FPA.

Faderskapspenning

Faderskapspenning betalas ut till pappan i högst 54 vardagar totalt. En del av dagarna med faderskapspenning kan överlappa med dagar med moderskapspenning. Faderskapspenningen, dvs. pappaledigheten, ska tas ut innan barnet fyller 2 år.

Föräldraledighet och föräldradagpenning när beräknad tidpunkt för barnets födelse var den 4 september 2022 eller senare

När du har fått barn kan du ansöka om föräldradagpenning hos FPA. Den består av graviditetspenning, föräldrapenning och särskild graviditetspenning, som du får om du inte kan arbeta på grund av riskfyllda arbetsförhållanden. För att du ska kunna få graviditetspenning måste du vara försäkrad enligt den finska sjukförsäkringslagen. Föräldrapenning betalas endast ut om du är borta från arbetet. Du kan arbeta på deltid och ansöka om partiell föräldrapenning för samma tid.

Graviditetspenning och särskild graviditetspenning

Du kan ta ut graviditetsledighet 14–30 vardagar, det vill säga cirka 2–5 veckor, före beräknad förlossning. Du kan själv bestämma när du vill börja din graviditetsledighet. Graviditetspenning betalas ut till den gravida föräldern i 40 vardagar. Om ditt arbete innebär vissa riskfaktorer kan du ansöka om särskild graviditetspenning tidigare.

Föräldrapenning

Föräldrapenning betalas för ett barn för sammanlagt högst 320 vardagar. Föräldrapenningen fördelas jämnt mellan föräldrarna så att båda kan använda 160 föräldrapenningdagar. Föräldrarna kan ta ut delar av föräldra- eller graviditetspenningen samtidigt. Föräldrapenningen måste tas ut innan barnet fyller två år. Föräldrarna kan arbeta deltid och få partiell föräldrapenning.

Förmåner för barnfamiljer i samband med flytt

Villkoren är stränga för när du kan överföra din rätt till föräldrapenning i ett nordiskt land till ett annat. Ta reda på villkoren innan du flyttar.

Flyttar du från Finland till ett annat nordiskt land?

Om du flyttar permanent från Finland till ett annat nordiskt land när du får föräldrapenning och inte längre arbetar i Finland, betalar Finland ut föräldradagpenning under hela perioden trots flytten. Men hemvårdsstödet betalas inte ut efter flyttdagen om det inte gäller en familjemedlem till en person som fortfarande arbetar i Finland.

Familjeförmåner från Finland kan i vissa fall beviljas dig som tillfälligt bor utomlands. Förutsättningen är att du tillhör den sociala tryggheten i Finland trots utlandsvistelsen.

Anmäl alltid flytt till FPA.

Flyttar du till Finland från ett annat nordiskt land?

Om du flyttar till Finland och redan har börjat få familjeförmån från ett annat nordiskt land, betalar ditt tidigare hemland ut förmånen under hela perioden trots flytten. Be om mer information hos den instans som beviljat förmånen eller läs mer om familjeförmåner och föräldrapenning i det aktuella landet.

Om du som väntar barn flyttar till Finland innan ett annat nordiskt land har börjat betala ut familjeförmån kan du ansöka om familjeförmån i Finland hos FPA, förutsatt att du anses ha flyttat till Finland permanent eller att du tillhör den sociala tryggheten i Finland för att du arbetar i landet.

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före den 4 september 2022 har pappan rätt till faderskapsledighet och faderskapspenning i Finland, även om en av föräldrarna får föräldrapenning från ett annat nordiskt land. Förutsättningen är dock att pappan inte arbetar i ett annat land. 

Om den beräknade tidpunkten för barnets födelse var den 4 september 2022 eller senare har den andra föräldern i Finland rätt till föräldraledighet, även om en av föräldrarna får föräldrapenning från ett annat nordiskt land. Då kan föräldern få alla 320 dagar med föräldrapenning från Finland, förutsatt att föräldern inte arbetar i ett annat land.

Anmäl flytt till FPA och motsvarande instans i landet du flyttar från.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.