Barnbidrag i Finland

Suomen lapsilisä
Syftet med barnbidraget är att täcka en del av kostnaderna för barnet. Här kan du läsa om det finska barnbidraget och dess villkor om du flyttar eller arbetar i ett annat nordiskt land.

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar barnbidrag för barn som bor i Finland. Barnbidraget betalas ut från och med månaden efter barnets födsel eller från och med den månaden då barnet får rätt till barnbidrag, till exempel i samband med flytt till Finland. Det sista barnbidraget betalas ut för den månad då barnet fyller 17 år.

Barnbidragets storlek är graderat efter antalet barn. Barnbidraget är skattefri inkomst. Läs mer på FPA:s webbplats.

Observera att barnbidraget på Åland är högre än i övriga Finland. Det betalas ut av Ålands landskapsregering. Läs mer på sidan Åländskt barnbidrag.

Barnbidrag om du flyttar eller arbetar i ett annat nordiskt land

Rätten till barnbidrag bygger på att man bor i landet. Utbetalningen upphör om barnet och dess vårdnadshavare flyttar utomlands permanent. För barn till arbetstagare från nordiska länder kan det i vissa fall betalas ut barnbidrag även om barnet inte bor i Finland. Om du har rätt till barnbidrag i två olika länder samordnas familjeförmånerna i enlighet med EU-lagstiftningen. Läs mer på FPA:s webbplats.

Du kan också få barnbidrag för ett barn som tillfälligt vistas utomlands, om barnet är fast bosatt i Finland. En utlandsvistelse på högst 6 månader anses vara tillfällig. Du kan få barnbidrag även om barnet vistas utomlands i över 6 månader, om barnet till exempel är familjemedlem till en studerande, en utstationerad arbetstagare eller en person som arbetar utomlands i den finska statens tjänst. Läs mer om barnbidrag till utlandet på FPA:s webbplats.

Om du inte har rätt till barnbidrag från FPA kan du ha rätt till barnbidrag från det land där barnet bor. Läs mer om det aktuella landets barnbidrag.

Mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.