Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danish.

Social sikring som arbejdstager på Færøerne

Social sikring som arbejdstager på Færøerne
Her er et overblik over vilkårene for social sikring, når du arbejder på Færøerne. Vær opmærksom på, at der skelnes mellem dine bopælsbaserede rettigheder og dine rettigheder som arbejdstager.

Socialforsikring på Færøerne for nordiske borgere

Nordiske borgere kan opholde sig på Færøerne uden hverken opholds- eller arbejdstilladelse.

Når du bor i et nordisk land, er du omfattet af lovgivningen om social sikring i dette land, hvis ikke du arbejder i et andet land.

Som arbejdstager omfattes du af den sociale sikring i landet, hvor du arbejder.  Det gælder også, selv om du ikke flytter til beskæftigelseslandet, men bor i et andet nordisk land.

Ifølge Den Nordiske Konvention om social sikring har du og din ægtefælle og børn ret til sociale sikringsydelser i det nye bopælsland eller det nye beskæftigelsesland på lige fod med borgerne i dette land.

Vær opmærksom på, at reglerne, ydelsestyperne og ydelsesbeløbene kan variere fra land til land, for lovgivningen er ikke ens i de nordiske lande.

Hvis du ikke er nordisk statsborger kan det være, at der gælder særlige regler for dig. Du skal derfor forhøre dig nærmere om hvilke regler, der gælder for dig.

Hvis du som nordisk statsborger under dit ophold får behov for social støtte, bliver du behandlet på lige fod med færinger.  Nordiske borgere kan også få ret til pension efter gældende regler.

Borgere fra ikke-nordiske lande

Borgere fra ikke-nordiske lande kan i særlige tilfælde få tildelt rettigheder, som var de hjemmehørende på Færøerne. Det gælder for eksempel, hvis en ikke-nordisk borger er gift med en dansk statsborger. 

Bistandshjælp kan i særlige tilfælde også ydes til udlændinge fra ikke-nordiske lande, hvis de ellers har opholdstilladelse på Færøerne. 

Kontakt Almannaverkið, den færøske socialforvaltning, hvis du vil vide mere.

Hvilke ydelser kan jeg have ret til som arbejdstager på Færøerne?

Hvis du arbejder på Færøerne, har du i hovedreglen ret til arbejdsbaserede sociale forsikringer. 

Bemærk, at der kan gælde særlige regler i forhold til Rigsfællesskabet med Danmark og Grønland.

Arbejdsbaserede sociale forsikringer er for eksempel arbejdsløshedsforsikring, barselsforsikring, arbejdsmarkedspension og helseforsikring. 

Det arbejdsbaserede sociale forsikringer gælder både for lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende.

Hvis du bliver arbejdsløs kan du få arbejdsløshedsstøtte i op til 648 dage i en 4 årig periode.

Hvis du er gravid, kan du have ret til barselsorlov og ved indkomstbortfald have ret til barselspenge.

Hvis du bliver syg eller skadet, har du ret til sygedagpenge og revalidering.

På det færøske socialforvaltnings hjemmeside kan du se en oversigt over de forskellige ydelser, som du som borger kan have ret til.

Kontakt socialforvaltningen Almannaverkið, hvis du vil vide mere.

Børnefamilier

Når en familie med børn flytter til et andet nordisk/EU/EØS-land, bliver den omfattet af den sociale sikring i det nye bopælsland. Dette gælder også for statsborgere i nordiske lande, som flytter til Færøerne, og som har deres beskæftigelse her. Som nordisk statsborger har du ret til de familie- og forældreydelser, som gælder efter færøsk lovgivning.  

 

Barnets første sygedag

Forældre har ret til at være hjemme hos deres syge barn på barnets første og anden sygedag og at få kompensation for det.

Forudsætningerne er:

  • At det syge barn er yngre end 14 år, og at du som forælder er tilknyttet arbejdsmarkedet. 
  • At forældre som ifølge deres overenskomst har ret til fri med løn på barnets 1.og 2. sygedag, har ikke ret til dagpenge fra den færøske socialforvaltning (Almannaverkið)
  • At forældrene hver for sig har ret til 10 fraværsdage om året for barnets 1. og 2. sygedag.  

 

Begrænsningen er gældende uanset tal af børn. Forældrene kan ikke flytte dagene imellem sig. Arbejdsgiveren skal på ansøgningen til dagpenge bekræfte dit fravær og dit indtægtsbortfald. 

Kontakt socialforvaltningen Almannaverkið og få flere oplysninger og ansøgningsskema til dagpenge.

 

Bidrag til enlige forsørgere

Som enlig forsørger har du ret til børnebidrag fra den forælder, som ikke har barnet til daglig. Børnebidraget kan udbetales forskudsvis af det offentlige, hvis den bidragspligtige ikke betaler til tiden. Det er Rigsombudsmanden på Færøerne, der fastsætter underholdsbidraget.

Derudover har du som enlig forsørger ret til særligt børnetilskud fra det offentlige. Forudsætningen er, at du ikke er i et parforhold, men at du bor alene med barnet/børnene.

Husstandens samlede indkomst er afgørende for retten til hel eller delvis friplads for børn i dagpleje, vuggestue, børnehave eller fritidsordning. 

Spørg på kommunen eller daginstitutionen for nærmere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar. Við gefum upplýsingar til fólks sem vill flytja, vinna, stunda nám, leita styrkjum eða hefja rekstur í öðru norrænu landi.
Leitaðu að skrifstofu Info Norden hérna