Vestnordisk utviklingsstrategi i støpeskjeen

17.11.14 | Nyhet
Nes, Hvalba
Fotograf
Erik Christensen, Nes, Hvalba
Nordisk ministerråd for regionalpolitikk møttes 12.11. på Island og sjøsatte arbeidet med en ny utviklingsstrategi for Vest-Norden. Også økt fokus på bioøkonomi i det nordiske regionalsamarbeidet.

Det nordiske regionalpolitiske samarbeidsprogrammet fokuserer på bærekraftig utvikling av velferden, en bærekraftig næringsstrategi for Arktis og ikke minst grønn vekst.

På bakgrunn av en anbefaling fra OECD og med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i regionalsektoren under Nordisk ministerråd, skal en ny utviklingsstrategi for den vestnordiske regionen nå supplere samarbeidsprogrammet.

Målet er å skape et mer effektivt samarbeid om strategiske utviklingsområder og sikre en bedre utnytting av ressurser gitt til eksisterende prosjekter i regionen, som omfatter Grønland, Færøyene, Island og kystdelen av Norge.

Ifølge OECD er det viktig å satse på en bærekraftig utvikling av fiskerisektoren, økonomisk diversifisering og et forbedret kommunikasjonsnettverk samt økt samarbeid om å møte klimautfordringene.

Nordisk ministerråds organ for Nordisk Atlantersamarbeid, NORA, blir et av omdreiningspunktene for strategien, i samarbeid med organisasjoner, regioner og landene i Nord-Atlanteren.

Bioøkonomi på dagsordenen

Samtidig med ministermøtet arrangerte Nordisk ministerråds institusjon for regionalutvikling, Nordregio, en godt besøkt konferanse om utviklingen i den nordiske bioøkonomien og regional innovasjon.

– Det er et skift på gang når det gjelder den nye bioøkonomien, men hvordan møter vi det? Skal vi være reaktive og bekymret for omkostningene eller proaktive og gripe de nye mulighetene? sa Nordisk ministerråds generalsekretær Dagfinn Høybråten i sin tale på konferansen.

Han henviste her ikke minst til overgangen fra en fossilbasert økonomi til en biobasert, med fokus på en mer bærekraftig, men samtidig innovativ og mer tverrsektoriell utnytting av naturressursene.

Arktis og nye muligheter

På en konferanse om arktisk bioøkonomi dagen før ministermøtet slo ”faren” til EUs arbeid med bioøkonomi, Christian Patermann, også fast at bioøkonomien åpner nye muligheter. 

Ikke minst i den vestnordiske regionen, med en enorm fiskerisektor og store muligheter innenfor akvakultur og andre sektorer innen biøokonomien, er det et betydelig utviklingspotensial, slo konferansen fast.

– Det er også stort behov for en felles strategi og et regionalt policy-forum, ikke minst for å utforske mulighetene på tvers av sektorer og styrke regional- og lokalutviklingen, understreket prosjektleder for Nordisk ministerråds arbeid med bioøkonomi i Arktis Sigrún Elsa Smáradóttir, som dermed hilste en ny strategi for vestnordisk samarbeid velkommen.

Utviklingsstrategien skal nå behandles i Embetsmannskomiteen for regionalpolitikk fram mot neste ministermøte i 2015, og en endelig strategi er klar i 2016.