Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordisk ministerdeklaration om ett globalt avtal om plastföroreningar och ambitioner för FN:s miljöförsamling 5.2

03.11.21 | Deklarasjon
plastic bucket toy sea water
Photographer
Sharon McCutcheon, Unsplash.com
Den nordiska ministerdeklarationen om ett globalt avtal om plastföroreningar och ambitioner för FN:s miljöförsamling (Unea) 5.2 antogs den 3 november 2021 av de nordiska miljö- och klimatministrarna.

Informasjon

Adopted
03.11.2021
Location
Copenhagen

Vi nordiska miljö- och klimatministrar

 

är djupt oroade över det växande hotet från plastföroreningar mot miljön och erkänner hur brådskande och omfattande problemet är

 

understryker behovet av att ytterligare utveckla effektiva lösningar på lång sikt och samtidigt förbättra genomförandet av befintliga åtaganden

 

välkomnar den uppdaterade globala utvärderingsrapporten ”From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution” som lades fram av FN:s miljöprogram (Unep) den 21 oktober 2021

 

betonar behovet av att vidta avgörande åtgärder för att minska nivåerna av plastföroreningar och förhindra ytterligare utsläpp i miljön

 

bekräftar vårt åtagande gällande FN:s hållbarhetsmål 14.1 och FN:s miljöförsamlings resolution 3/7 och dess långsiktiga ambition att eliminera utsläpp av plastskräp och mikroplast i haven för att undvika skadliga effekter på marina ekosystem och mänskliga aktiviteter som är beroende av dem

 

noterar med uppskattning ordförandens sammanfattning och rapporten från den öppna ad hoc-expertgruppen som inrättats genom FN:s miljöförsamlings resolution 3/7 och fått förlängt förordnande genom resolution 4/6

 

välkomnar det växande antalet länder som uttryckte sitt stöd för ett nytt globalt avtal om plastföroreningar vid ministerkonferensen om marint skräp och plastföroreningar, som generöst anordnades av Tyskland, Ghana, Ecuador och Vietnam den 1–2 september

 

välkomnar regionala havskonventioners stöd för ett nytt globalt avtal och noterar med uppskattning att avtalsparternas ministrar i Ospar åtog sig att stödja ett globalt avtal i Cascaisdeklarationen av den 1 oktober

 

understryker att ytterligare internationellt samarbete behövs och att ett rättsligt bindande globalt avtal om plastföroreningar är den mest effektiva lösningen för att förhindra och minska plastföroreningar

 

erkänner att ett återupptagande av FN:s miljöförsamlings femte session ger en unik möjlighet att besluta om att inleda förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal

 

stödjer förslaget till resolution som lagts fram av Peru och Rwanda, där den verkställande direktören uppmanas att sammankalla en mellanstatlig förhandlingskommitté under överinseende av FN:s miljöförsamling med mandat att förbereda ett rättsligt bindande globalt avtal om plastföroreningar med början 2022 och med målet att slutföra sitt arbete på FN:s miljöförsamlings sjätte session

 

efterlyser en cirkulär plastekonomi, där produkter och material utformas så att de kan återanvändas, förberedas för återanvändning eller återvinnas och därigenom i hög grad bidra till en mer hållbar konsumtion och produktion och till att minska plastens globala miljöpåverkan

 

åtar oss att utveckla ett nytt globalt avtal, där man tar hänsyn till plastens hela livscykel och har ett gemensamt globalt mål som omfattar mekanismer för att engagera regeringar, den privata sektorn och relevanta aktörer samt en mekanism för att övervaka framstegen

 

är överens om att fortsätta påverka globala beslutsprocesser genom nordiska rapporter och liknande i förberedelserna för ett globalt avtal

 

bekräftar vårt åtagande att som politiska ledare arbeta för ett ambitiöst globalt avtal om plastföroreningar

 

uppmanar alla FN:s medlemsstater att stödja ett beslut att inleda förhandlingar om ett nytt globalt avtal om plastföroreningar på FN:s miljöförsamlings återupptagna femte session i februari/mars 2022, och att FN:s miljöprogram ska stödja denna process

 

åtar oss att stödja en internationell förhandlingskommitté som inrättas på FN:s miljöförsamlings återupptagna femte session.

 

Köpenhamn den 3 november 2021

Undertecknare

 

Krista Mikkonen, miljö- och klimatminister, Finland

 

Lea Wermelin, miljöminister, Danmark

 

Per Bolund, miljö- och klimatminister och vice statsminister, Sverige

 

Espen Barth Eide, klimat- och miljöminister, Norge

 

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, miljö- och naturresursminister, Island

 

Magnus Rasmussen, minister för miljö, industri och handel, Färöarna

 

Alfons Röblom, utvecklingsminister, Åland

 

Kalistat Lund, minister för jordbruk, självförsörjning, energi och miljö, Grönland