Greenlandic Greenhouse – Grønland

Greenlandic Greenhouse
Photographer
norden.org
Bærekraftige grønnsaker i et drivhus i Nuuk gir tilgang til lokale matvarer.

Greenlandic Greenhouse er nominert til Nordisk råds miljøpris 2021.

Verdens nest største sammenhengende ismasse dekker cirka 80 % av Grønlands areal, og klimaet og jordforholdene på Grønland gjør det vanskelig å dyrke grønnsaker. Derfor importeres det årlig cirka 3600 tonn grønnsaker til hele Grønland med et folketall på cirka 56 000 mennesker. Den grønlandske geografien betyr dessuten at mange byer og bygder bare kan nås med fly. I Qaanaaq nord på Grønland kommer det for eksempel skip bare to ganger i året. Flytransport medfører høyere pris på matvarene og et høyere CO2-avtrykk. Transporttiden betyr dessuten at matvarene ikke lenger er helt ferske når de kommer fram til forbrukerne.

Det er derfor et stort potensial i økt bærekraftig selvforsyning på Grønland, noe Greenlandic Greenhouse er et godt eksempel på. Greenlandic Greenhouse dyrker bærekraftige matvarer som er fri for kjemiske plantevernmidler og billigere enn de eksisterende alternativene som fraktes langt med skip og fly. Bedriften dyrker grønt til både bedrifter og private forbrukere. Drivhusets strøm kommer fra fornybar energi i form av det lokale vannkraftverket, der de også får overskuddsvarme til oppvarming av produksjonsfasilitetene. Over 90 % av vannet som brukes i produksjonen, blir dessuten gjenbrukt.

Fordi Greenlandic Greenhouse på en miljø- og klimavennlig måte produserer lokale matvarer og dermed støtter et mer bærekraftig matsystem på Grønland, nomineres bedriften til Nordisk råds miljøpris 2021.

Om årets tema: Bærekraftige matsystemer

Når matproduksjonen er bærekraftig, produseres matvarene så vidt mulig lokalt og med miljømessig bærekraftige metoder. Innenfor jordbruk legges det primært vekt på resirkulert plantenæring og miljøvennlige landbruksmetoder som tar hensyn til utslipp av drivhusgasser og karbonbinding, biologisk mangfold og god forvaltning av vannressurser. Dyrehold og fiskeoppdrett tar miljøansvar og følger verdier av høy dyrevernsetisk standard. Naturressurser som brukes til mat, for eksempel vilt, vill fisk og andre naturprodukter, utnyttes klokt.

Når råvarer foredles til matprodukter, bevares næringsinnholdet så godt som mulig. Det er ikke noe ressurssvinn i matindustrien, produkter emballeres på en energieffektiv måte, og miljøavtrykket til distribusjon minimeres. Bedrifter og butikker tilbyr kundene bærekraftige alternativer og minimerer dessuten matsvinn ved hjelp av egne tiltak. Forbrukernes mat er basert på miljømessig bærekraftige alternativer, for eksempel vegetarisk mat tilpasset etter årstiden. Vi spiser så mange kalorier som vi trenger, ingen mat går til spille, og organisk avfall gjenbrukes.