Avslutning: Slik leverer du sluttrapport for ditt nordiske prosjekt

Når du avslutter prosjektet, må du levere inn en fullstendig sluttrapport og en endelig finansiell redegjørelse. Her finner du alle dokumenter du trenger for å kunne avslutte og rapportere om prosjektmidlene du har fått utbetalt fra Nordisk ministerråd.

Sluttrapport

Sluttrapporten bygger videre på overskriftene og informasjonen du ga i prosjektbeskrivelsen da du søkte om midlene. Du må ta med en oppsummering av prosjektets resultat og eventuelle endringer og resultater for hvert hovedmål i prosjektbeskrivelsen. Sluttrapporten skal lastes opp i prosjektportalen sammen med den finansielle sluttredegjørelsen og eventuelle vedlegg.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter: 

Finansiell sluttredegjørelse

I den finansielle sluttredegjørelsen følger du opp budsjettet som ble sendt inn da prosjektet ble startet opp. Den finansielle sluttredegjørelsen består av fire faner som må fylles ut: regnskap, regnskapsnoter, regnskapsoversikt og til slutt underskriftene til prosjektansvarlig og økonomiansvarlig.

Alle kostnader skal rapporteres i danske kroner (DKK). Utfylt og underskrevet endelig finansiell redegjørelse skal lastes opp i prosjektportalen sammen med sluttrapporten.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter

Instruks for revisors granskning av bruk av prosjektmidler

Ved all prosjektfinansiering på 500 001 DKK eller over, skal det endelige resultatregnskapet revideres av en statsautorisert og/eller registrert revisor.Dette gjelder ikke statlige organisasjoner som allerede blir revidert av nordisk riksrevisjon. Du kan lese mer om instruksene for dette i dokumentene nedenfor.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Revisoruttalelse ved revisors granskning av bruk av prosjektmidler

Revisoren skal fylle ut og underskrive en uttalelse vedrørende finansiell sluttredegjørelse i henhold til tidligere angitte instrukser. Uttalelsen skal legges ved den finansielle sluttredegjørelsen når det er relevant. Malen nedenfor kan anvendes for uttalelsen.

Skandinaviske dokumenter:

Engelske dokumenter:

Sluttrapportering via prosjektportalen

Du leverer sluttrapporten via prosjektportalen. Her finner du lenke, veiledning til prosjektprosessen og manualen til portalen: