Nordiske ministre: Styrk mannen i likestillingsarbeidet

11.03.15 | Nyhet
Det er mye å vinne på et sterkt fokus på menns roller og ansvar i likestillingsarbeidet – felles innsatser fra kvinner og menn akselererer ferden mot bærekraftige og likestilte samfunn, sier de nordiske ministrene for likestilling, samlet ved FNs kvinnekommisjon i New York.

– De siste 20 årene har Beijing-plattformen vært en ledestjerne for arbeidet med å styrke kvinners og jenters posisjon. Vi har også kommet langt på veien mot et samfunn der hver kvinne og jente kan utøve sine friheter og valgmuligheter og realisere sine rettigheter. Så i år skal vi feire framgangen, men det er også på tide at vi tar oss opp til neste nivå av likestilling, sier Manu Sareen, Danmarks minister for barn, likestilling og sosiale spørsmål og formann for Nordisk ministerråd for likestilling i 2015.

Nordisk ministerråd samlet onsdag de nordiske ministrene i en paneldebatt om menn og likestilling under FNs kvinnekommisjon i New York.

Eygló Harðardóttir, Islands sosial- og boligminister med ansvar for likestillingsspørsmål, konstaterer at likestillingen bidrar til økt livskvalitet på flere områder for så vel kvinner som menn.

– Alle har fordel av et arbeidsmarked som ikke er oppdelt på basis av kjønnsstereotypier. Det samme gjelder når vi etterstreber en omsorgspolitikk som gir menn mulighet til å lære sine barn å kjenne og ta hånd om dem. Vold mot kvinner er et tredje område der vi ikke kommer videre uten at mennene selv aktivt tar stilling mot volden, sier Eygló Harðardóttir.

Likestillingssamarbeidet i Norden har i mer enn 40 år muliggjort erfaringsutveksling og felles prioriteringer. I ministrenes aktuelle samarbeidsprogram er menns og gutters aktive deltakelse i likestillingsarbeidet et gjennomgående tema.

– Gutters og menns bidrag til økt likestilling er avgjørende for framtidens likestillingsarbeid. Det gjelder å finne felles veier framover, sier Sveriges likestillingsminister Åsa Regnér.

Ifølge ministrene viser de nordiske erfaringene at likestilling ikke bare er et spørsmål om jus eller demokrati, men en økonomisk nødvendighet og en pilar i det nordiske velferdssamfunnet.

– Sammen må vi – kvinner og menn – endre holdninger for å skape bærekraftige samfunn for oss selv og for kommende generasjoner. Likestillingene er til fordel for oss alle, sier Finlands representant i paneldebatten, understatssekretær Anne Sipiläinen.

Norges representant, statssekretær Hans Brattskar, framhever ansvarsspørsmålet spesielt og understreker at mennenes ansvar er nøyaktig like stort som kvinnenes.

– Menn innehar ofte maktposisjoner og er derfor viktige forandringsaktører i arbeidet med å bekjempe ulikestilling og diskriminering av kvinner, sier Brattskar.

For de nordiske landene er internasjonalt engasjement en del av å leve i en globalisert verden. Landene samarbeider om likestilling ved å delta i og oppmuntre til dialog og diskusjon i internasjonale fora. Følg de nordiske aktivitetene under CSW på Twitter #equalnordic