Unge utenfor utdanning og arbeid– utfordringer og løsninger

28.05.15 | Nyhet
Unge utenfor arbeid og utdanning 1
Rapporten er en del av sluttrapporteringen fra Nordisk Barne- og Ungdomskomites arbeid i perioden 2012 – 2014.– Gjennomgangen her har vist at årsaksbildet er komplekst. Dette betyr at innsatsene og politikken også må være komplekse, sier forfatter av rapporten, Christer Hyggen, forskningskoordinator for komiteen.

Barn og unge som vokser opp i Norden, skal ha gode vilkår for sine liv og gode muligheter for deltakelse på sentrale samfunnsarenaer. Unge generelt, også unge i Norden, står overfor mange utfordringer på sin vei fra ung til voksen. En hovedutfordring er overgangen fra utdanning til arbeidsliv.

Rapporten ser på politikk, tiltak og innsatser i Norden som omfatter eller er rettet spesifikt mot unge med mål om å øke gjennomføringen i utdanningssystemet og sikre inkludering i arbeidsmarkedet.

– Hovedanbefalingen med hensyn til politikkutforming er å tenke helhetlig. Det innebærer å tenke livsløp og kontekst for den enkelte unge framfor innenfor sektorspesifikke ansvarsområder, sier Christer Hyggen, forsker ved Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldring (NOVA) og forskningskoordinator for NORDBUK.

Last ned rapporten her: Unge utenfor utdanning og arbeid– utfordringer og løsninger

For liten kunnskap om hva som virker

Rapporten ser på hvorvidt de eksisterende innsatsene og tiltakene kan sies å virke – og litt på hva som eventuelt virker og ikke virker, og munner ut i en rekke anbefalinger for videre forskning og politikk på feltet.

Ifølge Hyggen har nyere nordisk forskning har gitt oss ganske god kunnskap og forståelse av både årsaker til og konsekvenser av unge utenfor arbeid og opplæring i Norden.

– Vi kjenner til risikogrupper og omfang av utfordringene, men vi vet mindre om hvilke typer tiltak som virker, for hvem de er egnet og hvorfor noen tiltak ser ut til å virke bedre for noen grupper enn andre. Norden har et ganske unikt utgangspunkt til å lære mer, sier Hyggen.

Komplekse utfordringer fordrer komplekse løsninger

Denne rapporten er en av innsatsene som er satt i gang for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for politikere, beslutningstakere, forskere, studenter og praktikere som jobber med unge.

– Vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Vi kan ikke bare kan satse på tiltak og innsatser innenfor utdanningssystemet, eller bare kan satse på tiltak i arbeidsmarkedet. Det hjelper lite å gi unge papirer på gjennomført skoleløp dersom det ikke finnes jobber til dem ved endt utdanning og det hjelper lite å bistå med jobbsøking dersom den kompetansen de unge har med seg fra utdanningen ikke er etterspurt i arbeidsmarkedet, konkluderer Christer Hyggen.

Se intervju med Christer Hyggen her:

 

 

Christer Hyggen er forfatter av "Unge utenfor utdanning og arbeid– utfordringer og løsninger".Rapporten er en del av sluttrapporteringen fra Nordisk Barne- og Ungdomskomites arbeid i perioden 2012 – 2014.

Nordisk Barne- og Ungdomskomites NORDBUK er et rådgivende og koordinerende organ i alle barne- og ungdomsspørsmål i Nordisk Ministerråd. I perioden 2012 – 2014 har NORDBUK arbeidet med å skaffe til veie systematisert kunnskap om unge som faller utenfor utdanning og arbeidsliv.