Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordisk deklaration om koldioxidsnålt byggande och cirkulära principer inom byggsektorn

10.10.19 | Deklarasjon
Nordisk deklaration om koldioxidsnålt byggande och cirkulära principer inom byggsektorn

Informasjon

Vedtatt
10.10.2019
Sted
Reykjavik

Vi, de nordiska ministrarna med ansvar för byggande och bostäder:

 • Bekräftar vårt åtagande att bekämpa klimatförändringar och minska utsläppen från den byggda miljön. Den stora efterfrågan på energi och material under byggnaders livscykel leder till ohållbara mängder växthusgasutsläpp och avfall.
 • Noterar att det nordiska målet att vara globala ledare och förespråkare för klimatarbete – ett åtagande av de nordiska statsministrarna och verkställande direktörer den 20 augusti 2019 på Island och andra ministrar den 25 januari 2019 – inte kan nås om inte en snabb förändring av våra sätt att bygga, renovera och bo möjliggörs, utan att säkerheten, prisrimlighet och kvaliteten i den byggda miljön äventyras. 

Byggande och planering med låga koldioxidutsläpp

 • Välkomnar de ansträngningar som Nordiska ministerrådets generalsekreterare har gjort för att underlätta diskussioner mellan nordiska myndigheter i syfte att främja arbetet mot koldioxidsnålt byggande.
 • Betonar vikten av att fortsätta och stärka dessa insatser, så att de nordiska länderna kan dra nytta av att utbyta goda exempel för smarta och innovativa lösningar för koldioxidsnålt byggande, underhåll och drift av byggnader. 
 • Uppmanar till samarbete i sökandet efter koldioxidsnåla lösningar inom stadsplanering i de nordiska länderna.
 • Kommer överens om att fortsätta samarbetet om harmonisering av relevanta tillvägagångssätt, metoder, data, verktyg och policyer för koldioxidneutralitet i den byggda miljön.
 • Uppmanar intressenterna inom bygg- och fastighetsbranschen samt närstående branscher att stödja de gemensamma nordiska insatserna för koldioxidneutralt byggande och renovering på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Uppmanar akademin och forskningsinstituten att utveckla kommunikationskanaler för att öka kunskapen och kapaciteten för en snabb övergång till en koldioxidneutral byggd miljö utan att säkerheten, prisrimlighet och kvaliteten i vår byggda miljö äventyras.
 • Åtar oss att sträva efter ett globalt ledarskap, så att Norden kan bli en föregångare i utvecklingen av koldioxidsnåla bygglösningar.

Cirkulära principer inom byggsektorn

 • Noterar att den befintliga byggda miljön utgör en resurs med användbara material som bör användas utan att hälsa, säkerhet och hållbarhet äventyras.
 • Erkänner att det finns ett behov av att utveckla EU-lagstiftningen för att underlätta en hållbar användning av byggnadsmaterial och för att undanröja hinder för återanvändning och cirkulation av byggprodukter.
 • Bjuder in de nordiska länderna att samarbeta i Europeiska unionens råd för att påverka den kommande översynen av byggproduktförordningen på ett sätt som skulle underlätta integrationen av cirkulära principer i byggsektorn och hjälpa byggsektorn att bekämpa klimatförändringar. 

Därför

 • enas vi om att de frågor som tas upp i denna deklaration har högsta prioritet.
 • ber vi generalsekreteraren i Nordiska ministerrådet att utforska möjligheterna till ekonomiskt stöd till harmoniseringsarbetet rörande byggregelverk och minskning av klimatutsläpp från byggande.
 • uttrycker vi vårt fasta åtagande för detta pågående arbete för koldioxidsnålt byggande och integration av cirkulära principer i byggsektorn.