Grensehindergruppen i Nordisk råd

Grensehindergruppen er en arbeidsgruppe med parlamentarikere fra Nordisk råd som vil være pådrivere i saker som gjelder mobilitet og fri bevegelse i Norden. Medlemmene skal bare arbeide med å drive nordiske mobilitetssaker nasjonalt. Ambisjonen er at alle land, selvstyrende områder, grenseregioner og partigrupper skal være representert i gruppen.

Grensehindergruppen er en selvstendig og uavhengig gruppe med fokus på mobilitet for innbyggere og næringsliv. Gruppen skal bidra til det nordiske samarbeidet ved å sette nordiske mobilitetssaker på den nasjonale dagsorden i alle nordiske parlamenter, med henblikk på å skape så gode forutsetninger som mulig for fri bevegelse mellom de nordiske landene for innbyggere og bedrifter i Norden.

Innbyggere og bedrifter i fokus

Målet for arbeidet til Grensehindergruppen er å gjøre det enklere for vanlige nordboere å leve og virke på tvers av landegrensene. Gruppen skal motarbeide både de større, mer overgripende problemstillingene på mobilitetsområdet og mer konkrete problemer som enkeltinnbyggere og næringsdrivende blir stilt overfor i hverdagen. 

Gruppen skal også støtte Nordisk ministerråds Grensehinderråd i arbeidet med å prøve å løse og avklare konkrete hindere for fri bevegelighet i Norden ved å presse på parlamentarisk i spørsmål som Grensehinderrådet ikke kan arbeide videre med lenger. Gruppen kan prioritere uløste saker – gamle hindere som ikke er løst, og som det er nødvendig å rydde av veien for å oppnå statsministrenes visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region innen 2030. 

Gruppen har en granskende rolle og overvåker det nordiske samarbeidet ut fra et mobilitetsperspektiv på så vel nordisk som nasjonalt nivå. 

Gruppen kan også gå i dialog med næringslivet og sivilsamfunnet og være pådriver for løsninger av mobilitetshemmende forhold som ikke eies av det offentlige.

Dessuten skal Grensehindergruppens medlemmer arbeide forebyggende i de enkelte parlamentene for å motvirke at nye grensehindere oppstår når ny lovgivning vedtas.