Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Om Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S)

De nordiska regeringarnas samarbete på social- och hälsoområdet leds av Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S).

Samarbetet baseras på de nordiska ländernas gemensamma värderingar som utgör fundamentet i den nordiska välfärdsmodellen. Principerna i välfärdssamhället i Norden handlar om alla medborgares förutsättningar för lika möjligheter och social solidaritet och trygghet för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, övertygelse, funktionsnedsättning, ålder och sexuell läggning. Det handlar om sociala rättigheter och principen om att alla ska ha lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster samt sociala tjänster, utbildning och kultur. Det gäller också omsorgen för socialt utsatta och sårbara grupper i samhället.

Mål och visioner

Det nordiska social- och hälsopolitiska samarbetet har som övergripande politisk ram ett Samarbetsprogram som gäller 2017-2020. Programmet kompletteras årligen med handlingsplaner.

Samarbetsformer

Ministerrådet för social- och hälsopolitik träffas minst en gång varje år och diskuterar och tar gemensamma beslut om de områden där det nordiska samarbetet skapar större nytta än vad länderna kan göra var för sig – det vi kallar nordisk nytta.
Ämbetsmannakommittén för social- och hälsopolitik (ÄK-S) som består av representanter från samtliga länder och självstyrande områden träffas minst tre gånger varje år och leder det praktiska arbetet och förbereder ministrarnas möten.
Nordiska Ministerrådets sekretariat i Köpenhamn i Danmark ansvarar för det dagliga operativa ansvaret - för "driften" - av det nordiska regeringssamarbetet. På sekretariatet finns Avdelningen för kunskap och välfärd (KV) som förbereder de frågor som tas upp i Ministerrådet för social- och hälsopolitik och Ämbetsmannakommittén för social och hälsopolitik. Det är också sekretariatet, som efter beslut i någon av instanserna, ansvarar för att besluten verkställs.

Institution och samarbetsorgan

Inom social- och hälsoområdet finns en institution och ett antal samarbetsorgan som finansieras av Ministerrådet för social- och hälsopolitik. De bidrar inom sina områden med at uppnå sektorns politiska fastsatta mål.

Institution

Samarbetsorgan