Nordisk råd godkjente ny strategi om samarbeid om samfunnssikkerhet

30.10.19 | Nyhet
Nordiska rådets president, Hans Wallmark och Nordiska rådets vice president, Gunilla Carlsson vid Nordiska rådets session i Stockholm 2019
Fotograf
Johannes Jansson

Nordisk råds president Hans Wallmark og visepresident Gunilla Carlsson.

Det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet bør styrkes. Det er innholdet i en ny strategi for samfunnssikkerhet som Nordisk råd enstemmig godkjente på sin sesjon i Stockholm. Strategien inneholder flere konkrete forslag til hvordan samarbeidet kan fordypes.

I strategien etterlyser Nordisk råd blant annet felles nordiske øvelser og kurs i kriseberedskap, styrket samarbeid innenfor fred og konfliktløsning, styrket nordisk-baltisk samarbeid om cybersikkerhet samt fordypet politisamarbeid.

Dessuten vil rådet at man skal vurdere behovet for en felles nordisk flåte av brannslokkingsfly.

– Jeg er veldig fornøyd med at Nordisk råd har godkjent strategien. Det gir tyngde bak strategien og viser at rådet mener at disse spørsmålene er viktige, sier Hans Wallmark, Nordisk råds president 2019.

Sterk støtte blant innbyggerne

Nordisk råd åpner også for økt nordisk samarbeid i utenrikspolitikken. I strategien foreslås det blant annet at man bør se på hvordan Nordisk ministerråd kan involveres i å “støtte det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet, inklusive samarbeid om samfunnssikkerhet og beredskap”.

I dag ligger utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk utenfor Nordisk ministerråds mandat. Det samme gjelder samarbeid om beredskap, store ulykker og kriser.

Blant innbyggerne i Norden er det stor støtte til samarbeid om forsvars- og sikkerhetspolitikk. En undersøkelse fra 2017 viste at nettopp forsvars- og sikkerhetspolitikk er området som de fleste nordboere vil at landene skal samarbeide om.

– Med tanke på hvordan verden ser ut i dag, med økte spenninger på bred front, og også med tanke på den brede folkelige støtten til samarbeidet om sikkerhetsspørsmål, er det på høy tid at Nordisk ministerråd – det fremste organet for nordisk ministersamarbeid – gis et tydelig mandat på disse områdene, sier Hans Wallmark.

Felles trusler

Utgangspunktet for strategien er at de nordiske landene står overfor en rekke felles utfordringer innenfor samfunnssikkerhet. Det kan blant annet handle om cyberangrep, terrorangrep, ekstremvær og naturkatastrofer, pandemier, problemer med energiforsyning samt en rekke andre uforutsette hendelser.

Dette er trusler som kan ramme ett nordisk land, men som også kan få konsekvenser over grensene. Fortsatt finnes det grensehindre mellom landene som kan stå i veien for et effektivt samarbeid.

– Nordisk råd vil ha en effektiv felles kriseberedskap som på kort varsel og uten grensehindre og tvil om roller og ansvar kan stå til rådighet og bistå landene ved større kriser, heter det i strategien.

I strategien foreslås det også at de nordiske regjeringene nedsetter en uavhengig kommisjon som har som mandat å vurdere hvordan det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet kan optimaliseres.

Nordisk råd er det offisielle samarbeidsorganet mellom parlamentene i de nordiske landene, mens Nordisk ministerråd er det offisielle organet for samarbeid mellom regjeringene. Nordisk råds oppgave er å komme med forslag og anbefalinger til ministerrådet og regjeringene i de nordiske landene.