Guide: flytte til Grønland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på og vite når du flytter til Grønland.

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du fritt reise til Grønland for å bo og jobbe der. Du trenger verken å ha visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse.

Flyttegods

Hvis du flytter fra Norden eller et EU-land til Grønland, kan du i utgangspunktet fritt ta med deg flyttegods uten å betale toll eller mva. Alt gods til Grønland skipes via Aalborg, og du må derfor sørge for å få eiendelene dine til Danmark først. Hvis du har fått ansettelse på Grønland, er det oftest arbeidsgiveren som betaler flytting av eiendeler og dermed sørger for det logistiske.

Du må være oppmerksom på at eiendelene ikke kan omfatte vin, sprit, sigaretter eller lett bedervelige matvarer.I tillegg er det restriksjoner på såkalt farlig gods, inklusive en del kjemikalier og gasspatroner. Hvis eiendelene omfatter våpen, må du selv innhente nødvendige tillatelser.

Mva-refusjon

Som et av svært få land i verden oppkrever ikke Grønland merverdiavgift. Hvis du har kjøpt nye varer i Danmark før flyttingen, kan du derfor få refundert mva for beløp over 300 kroner. Varene må være ubrukte og i original innpakning. I tillegg må du få butikken til å skrive den grønlandske adressen din på fakturaen eller utstede et taxfree-skjema.

Deretter kan du få faktura eller skjema stemplet hos tollmyndighetene på Grønland og få beløpet refundert.

Folkeregistrering

Som statsborger i et nordisk land har du bare plikt til å melde flytting til Grønland hvis du skal oppholde deg her mer enn 6 måneder. Men du har rett til å bli registrert som innreist og få et personnummer hvis du vet at oppholdet skal vare mer enn 3 måneder og du har bolig eller fast oppholdssted på Grønland.

Hvis du skal være på Grønland mer enn 6 måneder, må du senest 5 dager etter ankomst melde flytting til Grønland til kommunen du skal bo i.

Du melder flytting hos Sullissivik (borgerservice). Deretter får du en bopelsattest som fungerer som legitimasjon.

Jeg er dansk eller nordisk statsborger

Hvis du flytter til Grønland fra Danmark og har dansk personnummer i forveien, må du levere flyttemelding senest 5 dager etter at du har flyttet til Grønland. Har du NemID, kan du melde flytting online på Sullissivik, som er den samlede portalen til de offentlige myndighetene på Grønland. Her kan du også skrive ut en bopelsattest når det er registrert at du har flyttet.

Hvis du ikke har dansk NemID, må du levere en utfylt flyttemelding til det lokale borgerservicecenteret på kommunekontoret eller bygdekontoret på stedet du har flyttet til. Hvis du ikke er dansk statsborger fra før, får du tildelt et personnummer ved folkeregistrering på Grønland.

Det er gratis å melde flytting, og flyttemeldingen kan også omfatte de medlemmene av husstanden som flytter samtidig sammen med deg og også oppfyller betingelsene for melding (ektefelle, samboer, barn m.v.)

Jeg flytter fra et ikke-nordisk land

Du må melde flytting hos kommunen du flytter til. Hvis du ikke er nordisk statsborger, må du ha oppholdstillatelse i overensstemmelse med utlendingsloven eller ha bevis fra myndighetene for at du er fritatt for oppholdstillatelse. Den danske Udlændingestyrelsen kan veilede om oppholds- og arbeidstillatelser for tredjelandsborgere samt ektefelle- og familiegjenforening og tidsubegrenset opphold.

Bolig

Det finnes flere boligformer på Grønland, men primært eier- og leieboliger. Andelsboliger er i ferd med å vinne fram, men er stadig ikke de det er flest av. Alle kan kjøpe fast eiendom på Grønland, men du må være være oppmerksom på at du ikke kan kjøpe tomta eiendommen ligger på.

Videresending av post

Du bør kontakte postvesenet i landet du flytter fra, for å høre nærmere om mulighetene du har for få posten ettersendt til den nye adressen din på Grønland.

Førerkort

Hvis du flytter til Grønland, må du skaffe grønlandsk førerkort i løpet av seks måneder. Hvis du har dansk førerkort eller førerkort fra et nordisk land eller et annet EU-land, kan du uten videre få utstedt et grønlandsk førerkort på din lokale politistasjon.

Skatt

Har du bopel på Grønland eller oppholder deg i landet i mer enn 6 måneder, er du fullt skattepliktig. Det vil si at du må oppgi og skatte av alle inntektene dine – uansett om disse tjenes opp på Grønland eller i utlandet.

Oppholder du deg mindre enn 6 måneder på Grønland, er du begrenset skattepliktig. Det vil si at du bare betaler skatt på inntekter fra arbeid utført på Grønland.

Så snart du har meldt flytting til Grønland, må du kontakte Skattestyrelsen så du kan få utstedt et skattekort. Flytter du fra Danmark, må du samtidig søke om fritak for dansk skatt.

Trygd

Hvilket land du er sosialforsikret i, har betydning for hvilke regler som gjelder for pensjon, arbeidsledighetsforsikring, sykepenger, familieytelser, foreldrepermisjon med mer.

Som hovedregel er du sosialforsikret i landet du arbeider i. Hvis du ikke er i arbeid, tilhører du som hovedregel trygdesystemet i landet du bor i. Det finnes imidlertid spesielle situasjoner. Derfor bør du kontakte myndighetene i landet der du bor, jobber eller studerer, hvis du er i tvil.

Pensjon

For å ha rett til grønlandsk alderspensjon må du ha dansk statsborgerskap eller være omfattet av Nordisk konvensjon om trygd (borgere i Norden samt EU/EØS-land). For å få utbetalt grønlandsk alderspensjon må du ha fylt 66 år.

På Grønland er det lovpålagt å innbetale til pensjon, og det er ved lov fastsatt en prosentsats av lønnen din som du som minimum må spare opp. I 2021 er det 7 %, mens det stiger med 1 % i året fram til 2024, da du må spare opp minst 10 % av lønnen.

Hvis du har en dansk pensjonsordning og får jobb på Grønland, kan du med fordel be pensjonsselskapet ditt om en såkalt § 53A-ordning. På den måten unngår du å bli dobbeltbeskattet for pensjonen du tjener opp ved arbeid på Grønland. Kontakt pensjonsselskapet ditt for mer informasjon om ordningen.

Helseytelser

Når du har blitt folkeregistrert på Grønland, har du rett til de helsetjenestene som tilbys til landets innbyggere. Det gjelder gratis helseytelser samt medisin foreskrevet av lege.

Kjæledyr

Det er en del restriksjoner på innføring av kjæledyr til Grønland. Det gjelder spesielt innføring av hunder, som ikke er tillatt i store deler av landet.

Skole og barnepass

På Grønland er det ti års undervisningsplikt. Den grønlandske folkeskolen er gratis for alle som bor i landet. Både skoler og daginstitusjoner er hovedsakelig et kommunalt anliggende. Derfor må du kontakte kommunen du flytter til.

Utdanning

På Grønland er utdanning gratis fra grunnskole til universitet. Du kan bli tatt opp på en grønlandsk videregående skole hvis du har gjennomført dansk eller nordisk grunnskole. Du kan også søke inn på høyere utdanninger på Grønland etter avsluttet eksamen fra videregående skole (GUX) eller tilsvarende utdannelse fra et nordisk land. De grønlandske høyere utdanningene deles opp i kortere, mellomlange og lange høyere utdanninger.

Er du dansk eller nordisk statsborger, kan du studere på Grønland på like fot med grønlandske studenter. Du kan derfor søke om opptak på en grønlandsk utdanningsinstitusjon.

Utdanningsstøtte

Det gjelder særskilte betingelser for å motta grønlandsk utdanningsstøtte. Du må være:

  • dansk statsborger
  • bosatt på Grønland
  • innskrevet på en utdanning og være studieaktiv

Danske og færøyske studenter oppfyller betingelsene hvis de er bosatt på Grønland og er studieaktive. Oppfyller du ikke betingelsene, kan du søke om dispensasjon hvis du kan dokumentere en særskilt tilknytning til Grønland.

I de fleste tilfeller kan du i stedet ta med utdanningsstøtte fra hjemlandet.

Stemmerett

For å oppnå stemmerett ved Inatsisartut (parlamentet) og Folketinget må du:

  • ha fylt 18 år
  • ha dansk statsborgerskap
  • ha fast bopel på Grønland i minimum seks måneder før valget

Stemmerett ved kommunevalg kan oppnås selv om du ikke har dansk statsborgerskap, hvis du i stedet har hatt fast bolig i Riksfellesskapet (Grønland, Færøyene eller Danmark) i minst tre år før valget.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.