Guide: Flytta till Grönland

Hvordan melder jeg tilflytning til Grønland?
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på och veta när du flyttar till Grönland.

Om du är medborgare i ett nordiskt land kan du fritt resa till Grönland för att bo och arbeta där. Du behöver varken ha visum, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd.

Flyttgods

Om du flyttar till Grönland från Norden eller ett EU-land kan du i regel fritt ta med dig flyttgods utan att betala tull eller moms. Allt gods till Grönland skeppas via Ålborg, och du måste därför se till att få ditt bohag till Danmark först. Om du har fått anställning i Grönland är det oftast arbetsgivaren som betalar bohagsflytten och därmed ordnar logistiken.

Observera att bohaget inte får innehålla vin, sprit, cigaretter eller färska livsmedel. Dessutom finns det restriktioner för så kallat farligt gods, bland annat vissa kemikalier och gaspatroner. Innehåller bohaget vapen måste du själv skaffa nödvändiga tillstånd.

Momsåterbetalning

Som ett av få länder i världen har Grönland ingen moms. Har du köpt nya varor i Danmark innan flytten kan du därför få återbetalt momsen för belopp över 300 kronor. Varorna ska vara oanvända och i originalförpackning. Dessutom måste du be butiken skriva din grönländska adress på fakturan eller utfärda ett taxfree-formulär.

Därefter kan du få fakturan eller formuläret stämplat hos tullmyndigheterna i Grönland och få beloppet återbetalt.

Folkbokföring

Som medborgare i ett nordiskt land är du skyldig att anmäla flytt till Grönland endast om du ska vistas där i mer än sex månader. Men du har rätt att registreras som inrest och få ett personnummer om du vet att din vistelse blir längre än tre månader och du har en bostad eller fast uppehållsort i Grönland.

Om du ska vistas i Grönland längre än sex månader ska du senast fem dagar efter ankomsten anmäla invandringen till Grönland till din boendekommun.

Du anmäler din flytt hos Sullissivik (medborgarservice). Därefter får du ett boendeintyg som fungerar som legitimation.

Om du är dansk eller nordisk medborgare

Om du flyttar till Grönland från Danmark och redan har ett danskt personnummer ska du lämna in en flyttanmälan senast fem dagar efter flytten. Om du har NemID kan du anmäla flytten på webbtjänsten Sullissivik, som är den samlade portalen till de offentliga myndigheterna i Grönland. På webbtjänsten kan du också skriva ut ett boendeintyg när du är registrerad som inflyttad.

Om du inte har danskt NemID ska du lämna in en ifylld flyttanmälan till det lokala medborgarservicecentret på kommunkontoret eller bygdekontoret på den ort du flyttar till. Om du inte är dansk medborgare tilldelas du ett personnummer vid folkbokföringen i Grönland. 

Det är gratis att göra en flyttanmälan och den kan också omfatta de medlemmar i hushållet som flyttar till Grönland tillsammans med dig och som också uppfyller kraven för anmälan (exempelvis äkta maka/make, sambo eller barn).

Om du flyttar från ett land utanför Norden

Du ska anmäla flytten till den kommun du flyttar till. Om du inte är nordisk medborgare måste du ha uppehållstillstånd enligt utlänningslagen eller bevis från myndigheterna på att du är undantagen från kravet på uppehållstillstånd. Det danska migrationsverket, Udlændingestyrelsen, kan ge dig råd om uppehålls- och arbetstillstånd för tredjelandsmedborgare samt om familjeåterförening och permanent uppehållstillstånd.

Bostad

Det finns flera olika boendeformer i Grönland, men de flesta är ägar- eller hyresbostäder. Andelsbostäder är på frammarsch, men de är fortfarande i minoritet. Vem som helst kan köpa en fastighet i Grönland, men man kan inte köpa marken som fastigheten ligger på.

Eftersändning av post

Kontakta posten i det land du flyttar från om du vill få din post eftersänd till din nya adress i Grönland.

Körkort

Flyttar du till Grönland måste du ha ett grönländskt körkort inom sex månader. Om du har ett danskt körkort eller ett körkort från ett nordiskt eller annat EU-land kan du lätt få ett grönländskt körkort utfärdat på din lokala polisstation.

Skatt

Om du bor i Grönland eller vistas i landet i mer än sex månader är du obegränsat skattskyldig. Det innebär att du ska deklarera och beskattas på alla dina inkomster – oavsett om dessa intjänas i Grönland eller utomlands.

Om du vistas mindre än sex månader i Grönland är du begränsat skattskyldig. Det innebär att du bara betalar skatt på arbetsinkomster från Grönland.

Så snart du har anmält flytt till Grönland ska du kontakta Skattestyrelsen så att du kan få en skattsedel (skattekort) utfärdad. Flyttar du från Danmark ska du samtidigt ansöka om befrielse från dansk skatt.

Socialförsäkring

Vilket land du är socialförsäkrad i har betydelse för vilka regler som gäller för pension, arbetslöshetsförsäkring, sjukpenning, familjeförmåner, föräldraledighet med mera.

I regel är du försäkrad i det land där du arbetar. Om du inte arbetar omfattas du vanligtvis av socialförsäkringslagstiftningen i det land du bor i. Men det finns specialfall. Du bör därför kontakta myndigheterna i det land du bor, arbetar eller studerar i om du är osäker.

Pension

För att ha rätt till grönländsk ålderspension, ska du vara dansk medborgare eller omfattas av den nordiska konventionen om social trygghet (medborgare i Norden samt EU-/EES-länder). För att få utbetalt grönländsk ålderspension ska du ha fyllt 66 år.

I Grönland är det lagstadgat att betala in pension, och lagen fastställer en procentsats av din lön som du som minimum ska spara. 2021 är det 7 procent och det stiger med 1 procent om året fram till 2024, då du ska spara minst 10 procent av din lön.

Om du har en dansk pensionsförsäkring och får anställning i Grönland kan du med fördel be ditt pensionsbolag om en så kallad § 53 A-ordning. På det sättet undviker du att bli dubbelbeskattad på den pension som du tjänar in vid arbete i Grönland. Kontakta ditt pensionsbolag för mer information om försäkringen.

Hälso- och sjukvård

När du har folkbokförts i Grönland har du rätt till samma hälso- och sjukvård som landets medborgare. Det innebär gratis hälso- och sjukvård och receptbelagda läkemedel.

Husdjur

Det finns vissa restriktioner för införsel av sällskapsdjur till Grönland. Det gäller särskilt införsel av hundar, som inte är tillåtna i stora delar av landet.

Skola och barnomsorg

I Grönland är det tio års undervisningsplikt. Den grönländska grundskolan är gratis för alla som bor i landet. Både skolor och förskolor (daginstitutioner) är huvudsakligen kommunala. Kontakta därför den kommun du flyttar till.

Utbildning

I Grönland är utbildning gratis från grundskola till universitet. Du kan komma in på ett grönländskt gymnasium om du har gått ut en dansk eller nordisk grundskola. Du kan också söka till högre utbildning i Grönland efter studentexamen (GUX) eller motsvarande gymnasieutbildning i ett nordiskt land. De grönländska högre utbildningarna delas in i korta, medellånga och långa högre utbildningar.

Om du är medborgare Danmark eller ett annat nordiskt land kan du studera i Grönland på samma villkor som grönländska studenter. Du kan därför söka till en grönländsk läroanstalt.

Studiestöd

För att få grönländskt studiestöd gäller särskilda villkor. Du bör vara

  • dansk medborgare
  • bosatt i Grönland
  • inskriven på en utbildning och studera aktivt.

Danska och färöiska studenter uppfyller villkoren om de är bosatta i Grönland och studerar aktivt. Om du inte uppfyller villkoren kan du ansöka om dispens om du kan visa att du har en särskild anknytning till Grönland.

I de flesta fall kan du istället få studiestöd från ditt hemland.

Rösträtt

För att få rösträtt i valet till inatsisartut (Grönlands landsting) och folketinget måste du

  • ha fyllt 18 år
  • vara dansk medborgare
  • vara fast bosatt i Grönland i minst sex månader före valet.

Rösträtt i kommunalval kan du få även om du inte är dansk medborgare. Kravet då är att du har permanent uppehållstillstånd i den danska riksgemenskapen (Grönland, Färöarna eller Danmark) i minst tre år före valet.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.